Tydzień świa­do­mo­ści  o zespo­le Downa od 1 do 7 listopada

Ze wzglę­du na Covid-19, Sto­wa­rzy­sze­nie ludzi z Zespo­łem Downa w Toron­to (DSAT) nie będzie orga­ni­zo­wa­ło w tym roku imprez, jed­nak zapra­sza do korzy­sta­nia z mediów spo­łecz­no­ścio­wych do anga­żo­wa­nia się i pomo­cy w zwięk­sza­niu świa­do­mo­ści spo­łecz­nej o oso­bach z zespo­łem Downa.

Ostat­nio człon­ko­wie naszej spo­łecz­no­ści na wła­sne oczy doświad­czy­li napięt­no­wa­nia i ostra­cy­zmu,  któ­re wciąż mają miej­sce — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie prasowym.

Jako przy­kład moż­na podać inter­ne­to­wą pety­cję w celu usu­nię­cia dzie­ci z zespo­łem Downa z klas inte­gra­cyj­nych, czy sprze­da­wa­nie na Ama­zon koszu­lek z napi­sem „Make Down Syn­dro­me Extinct”. To pod­kre­śla potrze­bę podej­mo­wa­nia przez nas cią­głych wysił­ków w celu edu­ka­cji i wspie­ra­nia osób uro­dzo­nych z dodat­ko­wym chromosomem.

W tygo­dniu od 1 do 7 listo­pa­da 2020 r. zapra­sza­my do publi­ko­wa­nia zdjęć i fil­mów przed­sta­wia­ją­cych oso­bi­ste osią­gnię­cia, i wkład w życie spo­łecz­ne lub po pro­stu scen­ki z  codzien­ne­go życia oso­by z zespo­łem Downa. Użyj hash­ta­gu # cdsw2020 DSAT opu­bli­kuj  i udo­stęp­nij je w naszych mediach społecznościowych.

Cho­ciaż jest jesz­cze wie­le do poko­na­nia, każ­dy z nas ma głos i moż­li­wość zmia­ny opi­nii innych. Użyj­my tego gło­su w tym roku i pokaż­my, do cze­go zdol­ni są nasi przy­ja­cie­le i rodzi­na ludzi z zespo­łem Downa.

# cdsw2020

 

 

Sto­wa­rzy­sze­nie z Zespo­łem Downa w Toron­to (DSAT) to cha­ry­ta­tyw­na orga­ni­za­cja non-pro­fit zor­ga­ni­zo­wa­na i pro­wa­dzo­na przez rodzi­ców i wolontariuszy.