COVID-19 może uła­twić nam powrót do cza­su zimo­we­go, twier­dzą nie­któ­rzy eks­per­ci. Więk­szość pro­win­cji w nie­dzie­lę cofa zegar­ki o godzi­nę, przez co raz będzie­my spać dłu­żej, ale przy­pła­ci­my to dłu­gi­mi, zimo­wy­mi wieczorami.

Pro­fe­sor medy­cy­ny z Uni­ver­si­ty of Toron­to, Donald Redel­me­ier, mówi, że w cza­sach COVID-19 mamy więk­sze zmar­twie­nia niż prze­sta­wia­nie cza­su. Pan­de­mia bar­dziej poprze­sta­wia­ła rytm życia niż cof­nię­cie zegar­ków o godzinę.

Oba­wy zwią­za­ne z prze­sta­wia­niem cza­su wią­żą się z zabu­rze­niem ryt­mu dobo­we­go i zega­ra bio­lo­gicz­ne­go orga­ni­zmu, któ­ry regu­lu­je cykl snu i czu­wa­nia i któ­ry w dużej mie­rze zale­ży od eks­po­zy­cji na świa­tło dzien­ne. Ame­ry­kań­ska Aka­de­mia Medy­cy­ny Snu w paź­dzier­ni­ku opu­bli­ko­wa­ła arty­kuł, w któ­rym postu­lu­je o pozo­sta­nie przy cza­sie letnim.

Redel­me­ier uwa­ża jed­nak, że w tym roku skut­ki ubocz­ne zmia­ny cza­su będą zni­ko­me. Jeśli cho­dzi o nawy­ki zwią­za­ne ze spa­niem, to część osób ze wzglę­du na pra­cę z domu już je zmie­ni­ła. Zwłasz­cza oso­by, któ­re mia­ły trud­no­ści z poran­nym wsta­wa­niem, mają teraz moż­li­wość dosto­so­wa­nia godzin pra­cy do swo­ich potrzeb.

W kon­tek­ście zmia­ny cza­su poja­wia­ją się też argu­men­ty, że szyb­sze zapa­da­nie zmro­ku przy­czy­nia się do więk­szej licz­by wypad­ków na dro­gach. Tu Redel­me­ier zauwa­ża, że od począt­ku pan­de­mii na uli­cach Toron­to mamy mniej­szy ruch niż wcze­śniej. Znacz­nie zmniej­szy­ła się licz­ba wypad­ków z udzia­łem pieszych.

Co jakiś czas w róż­nych czę­ściach kra­ju poja­wia­ją się pro­po­zy­cje porzu­ce­nia tra­dy­cji prze­sta­wia­nia zegar­ków. W mar­cu Jukon zde­cy­do­wał, że zosta­nie przy cza­sie let­nim. Podob­nie jest w czę­ści Saskat­che­wan i w Nuna­vu­cie. Pro­po­zy­cje ustaw doty­czą­cych zacho­wa­nia cza­su let­nie­go przed­sta­wia­no w Kolum­bii Bry­tyj­skiej, Alber­cie i Onta­rio. Ewen­tu­al­ne decy­zje mają być uza­leż­nio­ne od poro­zu­mie­nia w tej spra­wie z sąsia­du­ją­cy­mi sta­na­mi USA. Bada­nia opi­nii publicz­nej wska­zu­ją na popar­cie dla pozo­sta­nia przy cza­sie letnim.