Koro­na­wi­rus ozna­cza mniej sek­su w przy­pad­ku Chiń­czy­ków, Ame­ry­ka­nów, Bry­tyj­czy­ków, Tur­ków; Ankie­ta prze­pro­wa­dzo­na w Tur­cji poka­zu­je pra­wi­dło­wość zgod­ną z usta­le­nia­mi w Chi­nach, USA i Wiel­kiej Bry­ta­nii: ludzie w dobie pan­de­mii upra­wia­ją seks rza­dziej i mają mniej partnerów

Ist­nie­je coraz wię­cej dowo­dów na to, że ludzie na całym świe­cie rza­dziej upra­wia­ją seks w okre­sie pandemii.

Ankie­ta prze­pro­wa­dzo­na w tym mie­sią­cu wśród Ame­ry­ka­nów przez ser­wis rand­ko­wy Match.com wyka­za­ła, że ​​ponad 70 pro­cent samot­nych Ame­ry­ka­nów w ogó­le nie upra­wia­ło sek­su od mar­ca do paź­dzier­ni­ka, a bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez Kin­sey Insti­tu­te w czerw­cu wyka­za­ły, że Ame­ry­ka­nie mają mniej sek­su — jed­nym z powo­dów jest napię­cie mię­dzy para­mi pod­czas wspól­nej izo­la­cji w domu.

Popęd sek­su­al­ny Bry­tyj­czy­ków rów­nież spadł natych­miast po tym, jak pod­da­no ich wio­sną blo­ka­dzie — po czym odbił się nie­co, gdy ludzie uży­wa­li sek­su w celu „zła­go­dze­nia stre­su, lęku lub dla prze­zwy­cię­że­nia nudy”.

Ogól­no­kra­jo­we bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne w Tur­cji suge­ru­ją, że pan­de­mia znacz­nie zmniej­szy­ła aktyw­ność sek­su­al­ną. Śred­nia czę­sto­tli­wość sek­su wśród doro­słych spa­dła z pra­wie dwa razy w tygo­dniu do nie­co ponad raz — usta­li­li naukowcy.

Wpływ koro­na­wi­ru­sa na seks był wcze­śniej obser­wo­wa­ny w Chi­nach. Naukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go Anhui odkry­li, że pra­wie poło­wa uczest­ni­ków ankie­ty inter­ne­to­wej w mar­cu — szczy­cie epi­de­mii w Chi­nach — stra­ci­ła part­ne­rów sek­su­al­nych, a ponad jed­na trze­cia rza­dziej upra­wia­ła seks.

W ankie­cie inter­ne­to­wej w Tur­cji oko­ło jed­na trze­cia uczest­ni­ków — ponad 1300 męż­czyzn i kobiet o śred­niej wie­ku 33 lat — zgło­si­ła mniej­szą ocho­tę na seks niż przed pandemią.

 

za  https://www.scmp.com/