Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki zaape­lo­wał w ponie­dzia­łek do uczest­ni­ków pro­te­stów po wyro­ku TK ws. abor­cji o roz­mo­wy. Zapew­nił tak­że przed­się­bior­ców, któ­rzy odno­tu­ją stra­ty w wyni­ku zamknię­ciu cmen­ta­rzy, że rząd udzie­li im wspar­cia finansowego.

Szef rzą­du w krót­kim mate­ria­le wideo opu­bli­ko­wa­nym na jego pro­fi­lu na Face­bo­oku pod­kre­ślił, że wszy­scy odpo­wie­dzial­nie muszą sta­wić czo­ła pan­de­mii COVID-19.

“Dla­te­go szcze­gól­ny apel kie­ru­ję do uczest­ni­ków ostat­nich pro­te­stów i opo­zy­cji — pro­szę o to, aby­śmy usie­dli do roz­mów. Niech nasze spo­ry nie toczą się na uli­cach i niech nie będą przy­czy­ną kolej­nych zacho­ro­wań” — zaape­lo­wał Morawiecki.

Reklama

“Decy­zje mogą wyda­wać się niezrozumiałe”

Fala pro­te­stów, któ­re prze­ta­cza się przez całą Pol­skę, jest zwią­za­na z wyro­kiem Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry orzekł, że prze­pis tzw. usta­wy anty­abor­cyj­nej z 1993 r. zezwa­la­ją­cy na dopusz­czal­ność abor­cji w przy­pad­ku duże­go praw­do­po­do­bień­stwa cięż­kie­go i nie­od­wra­cal­ne­go upo­śle­dze­nia pło­du albo nie­ule­czal­nej cho­ro­by zagra­ża­ją­cej jego życiu jest nie­zgod­ny z konstytucją.

 

Roz­wią­za­niem mają­cym wyjść na prze­ciw czę­ści pro­te­stu­ją­cych prze­ciw­ko zaostrze­niu pra­wa anty­abor­cyj­ne­go ma być pro­po­zy­cja pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy. W pią­tek do Sej­mu wpły­nął jego pro­jekt nowe­li­za­cji prze­wi­du­ją­cy wpro­wa­dze­nie nowej prze­słan­ki umoż­li­wia­ją­cej prze­rwa­nia cią­ży; abor­cja była­by moż­li­wa w przy­pad­ku wystą­pie­nie tzw. wad letal­nych, nie umoż­li­wia­ło­by jej wystą­pie­nie innych wad rozwojowych.

Pre­mier stwier­dził, że sytu­acja epi­de­micz­na jest trud­na, a decy­zje rzą­du doty­czą­ce nowych obostrzeń — jak oce­nił — mogą wyda­wać się nie­zro­zu­mia­łe, dla­te­go będzie je wyja­śniał w mediach społecznościowych.

W tym kon­tek­ście pre­mier przy­po­mniał o zamknię­ciu cmen­ta­rzy od sobo­ty do ponie­dział­ku włącz­nie. “Zda­ję sobie spra­wę, że w tym roku są to świę­ta wyjąt­ko­wo trud­ne. Dosko­na­le wiem, że wie­lu z was jest moc­no roz­go­ry­czo­nych i zde­ner­wo­wa­nych tą sytu­acją, rozu­miem te emo­cje i sam chciał­bym odwie­dzić grób moje­go taty, mojej sio­stry czy przy­ja­ciół” — powie­dział Morawiecki.

“Epi­de­mia nie pozo­sta­wi­ła nam innej możliwości”

Prze­ko­ny­wał, że decy­zja o zamknię­ciu cmen­ta­rzy jest efek­tem wie­lu kon­sul­ta­cji z eks­per­ta­mi, a spo­tka­nia rodzin­ne obec­nie to zbyt wiel­kie ryzy­ko zaka­że­niem się koro­na­wi­ru­sem zwłasz­cza dla senio­rów. Dodał, że prio­ry­te­tem jest obec­nie prze­rwa­nie łań­cu­cha zakażeń.

“Mam świa­do­mość, że ta decy­zja w szcze­gól­ny spo­sób doty­ka przed­się­bior­ców, któ­rzy pro­wa­dzą sprze­daż kwia­tów czy zni­czy. Epi­de­mia nie pozo­sta­wi­ła nam innej moż­li­wo­ści, ale mimo to chcę prze­pro­sić wszyst­kich, któ­rych decy­zja o zamknię­ciu cmen­ta­rzy ude­rzy­ła naj­moc­niej” — dodał szef rzą­du. Przy­po­mniał zapew­nie­nie, że rząd wyrów­na ponie­sio­ne przez przed­się­bior­ców kosz­ty zwią­za­ne z zamknię­ciem cmen­ta­rzy i podzię­ko­wał samo­rzą­dow­com, któ­rzy zaini­cjo­wa­li akcje sku­pu kwiatów.

Część samo­rzą­dow­ców, w tym m.in. pre­zy­dent War­sza­wy, zaini­cjo­wa­ło w sobo­tę akcję sku­pu kwia­tów, któ­re tra­dy­cyj­nie kupu­je się z oka­zji Dnia Wszyst­kich Świę­tych na gro­by. Pre­mier z kolei zde­cy­do­wał o tym, że regio­nal­ne oddzia­ły Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa zaofe­ru­ją moż­li­wość naby­cia roślin, któ­re nie zosta­ły sprze­da­ne w związ­ku z zamknię­ciem cmen­ta­rzy. Na ten cel dla zosta­nie prze­ka­za­ne 180 mln zł. Dodat­ko­wo w tym tygo­dniu zosta­ną przed­sta­wio­ne szcze­gó­ły wspar­cia rzą­du dla przed­się­bior­ców, któ­rzy odno­tu­ją stra­ty w wyni­ku zamknię­cia cmentarzy.

Mora­wiec­ki pod­kre­ślił, że wirus roz­prze­strze­nia się obec­nie bar­dzo szyb­ko, a sytu­acja epi­de­micz­na będzie zale­ża­ła od posta­wy spo­łe­czeń­stwa. “Dla­te­go jeśli może­cie — zostań­cie pro­szę w domach. Miej­my w pamię­ci tych, któ­rzy ode­szli, zwłasz­cza ofia­ry epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa” — powie­dział. “Choć nie może­my być bli­sko sie­bie, pozo­stań­my w tych dniach zjed­no­cze­ni” — zaape­lo­wał szef rzą­du. (PAP)

autor: Mate­usz Roszak