Gene­ral Motors Corp. pla­nu­je ponow­ne otwar­cie swo­je­go  zakła­du mon­ta­żo­we­go w Osha­wie ; zain­we­stu­je do 1,3 miliar­da dola­rów i zatrud­ni do 1700 pracowników.

Wstęp­na trzy­let­nia umo­wa GM ze związ­kiem zawo­do­wym Uni­for, któ­ra nie zosta­ła jesz­cze zatwier­dzo­na przez pra­cow­ni­ków, ma na celu ponow­ne uru­cho­mie­nie linii mon­ta­żo­wej w Osha­wie, aby pro­du­ko­wać Che­vro­le­ty Silve­ra­dos i Sier­ras, nastą­pi­ło to 11 mie­się­cy po tym, jak mon­tow­nia mia­ła zostać zamknię­ta w ramach glo­bal­ne­go pla­nu restruk­tu­ry­za­cji koncernu.

Pre­zes GM Cana­da, Scott Bell, powie­dział, że roz­bu­do­wa zakła­du roz­pocz­nie się natych­miast i obej­mie nowy zakład pro­duk­cji karo­se­rii oraz ela­stycz­ną mon­ta­żow­nie modu­ło­wą dla nowej linii pic­ku­pów firmy.

Reklama

Człon­ko­wie Uni­for mają gło­so­wać nad nowym wstęp­nym poro­zu­mie­niem w niedzielę.

Nie­któ­re z budyn­ków mon­ta­żow­ni zosta­ły już wyna­ję­te lub sprze­da­ne a oko­ło 60 pra­cow­ni­ków wytwa­rza­ło tam maski na zamó­wie­nie rzą­du w Ottawie.

Zwią­zek i fir­ma pla­nu­ją roz­ma­wiać z były­mi pra­cow­ni­ka­mi, a tak­że inny­mi człon­ka­mi spo­łecz­no­ści Osha­wa, pró­bu­jąc zna­leźć odpo­wied­nie kadry.

 

Kil­ka firm zaj­mu­ją­cych się czę­ścia­mi samo­cho­do­wy­mi i usłu­ga­mi z Onta­rio rów­nież zamknę­ło się po zeszło­rocz­nej reduk­cji GM Osha­wa. Obec­nie ocze­ku­je się się powro­tu wie­lu miejsc  prac zwią­za­nych z pro­duk­cją na przy­kład wie­lo­ga­ba­ry­to­wych czę­ści, takich jak sie­dze­nia, któ­re są trud­ne do wysła­nia z inne­go miejsca.

 

Umo­wa Sta­ny Zjed­no­czo­ne-Mek­syk-Kana­da, któ­ra zastą­pi­ła NAFTA 1 lip­ca, zawie­ra­ła posta­no­wie­nie, iż znacz­ny pro­cent war­to­ści samo­cho­du jest pro­du­ko­wa­ny przez pra­cow­ni­ków zara­bia­ją­cych rów­no­war­tość co naj­mniej 16 USD za godzi­nę, co zda­niem rzą­du kana­dyj­skie­go mogło­by popra­wić kon­ku­ren­cyj­ność kana­dyj­skie­go prze­my­słu moto­ry­za­cyj­ne­go w porów­na­niu z Meksykiem.