Repor­taż z obcho­dów Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w kon­su­la­cie RP w Toron­to z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji polo­nij­nych, KPK i innych.

***

W minio­ny week­end odby­ły się w Toron­to rocz­ni­co­we wyda­rze­nia zwią­za­ne  z obcho­da­mi 102. rocz­ni­cy Odro­dze­nia Pol­ski. W nie­dzie­lę w kościo­łach św. Kazi­mie­rza, a tak­że św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Toron­to odpra­wio­ne zosta­ły uro­czy­ste Msze Świę­te za Ojczyznę.

Reklama

Msza św. w koście­le św. Kazi­mie­rza połą­czo­na zosta­ła z kon­cer­tem chó­ru Novi Sin­gers, któ­ry przed­sta­wił patrio­tycz­ny reper­tu­ar w tym rotę oraz „My Pierw­sza Bry­ga­da”. Pie­śni te zosta­ły odśpie­wa­ne przez zebra­nych  na sto­ją­co. W pło­mien­nym kaza­niu pro­boszcz para­fii świę­te­go Kazi­mie­rza ojciec Janusz Bła­że­jak wska­zał na nasze powin­no­ści wobec Ojczy­zny i potrze­bę poświę­ca­nia się i życia dla innych.

W ponie­dzia­łek w ogro­dzie kon­su­la­tu RP nad jezio­rem Onta­rio odby­ło się uro­czy­ste pod­nie­sie­nie fla­gi na masz­cie połą­czo­ne z nada­niem wyso­kie­go odzna­cze­nia pań­stwo­we­go  Bogu­sła­wo­wi Kur­ko­wi za wal­kę na rzecz wol­no­ści i demo­kra­cji. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czył atta­ché obro­ny RP w Otta­wie kmdr Krzysz­tof Ksią­żek. Poka­za­no rów­nież wysta­wę zwią­za­ną z rocz­ni­cą Bitwy War­szaw­skiej, o któ­rej opo­wie­dział koman­dor pod­kre­śla­jąc zna­cze­nie bitwy dla oca­le­nia Euro­py. W uro­czy­sto­ści, któ­ra ze wzglę­dów pan­de­micz­nych odby­wa­ła się na zewnątrz, wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych, Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej, Związ­ku Pola­ków w Kana­dzie, Fede­ra­cji Polek i innych. Mate­ria­ły video moż­na obej­rzeć na kana­le YouTu­be GoniecTv Toronto.

Msza za Ojczy­znę odpra­wio­na zosta­ła rów­nież w koście­le Sacred Heart w Guelph, jed­nak na naszą rela­cję video z uro­czy­sto­ści nie zgo­dził się (po fak­cie) nowy pro­boszcz tam­tej­szej para­fii.  (ak)