Atak na Jana Paw­ła II to kolej­na pró­ba dekon­struk­cji odro­dze­nia pol­skiej pod­mio­to­wo­ści w Euro­pie — wide­ofe­lie­ton Andrze­ja Kumora

Reklama