Pre­mier Kana­dy Justin Tru­de­au dołą­czył do gru­py osób publicz­nych, któ­re zosta­ły nabra­ne przez rosyj­skich żar­tow­ni­siów (tzw. prank­ste­rów) Wła­di­mi­ra Kuznie­co­wa i Alek­sie­ja Sto­la­ro­wa ukry­wa­ją­cych się pod pseu­do­ni­ma­mi Vovan i Lexus.

Jak poda­ło we wto­rek BBC, Vovan i Lexus opu­bli­ko­wa­li ostat­nio nagra­nie świad­czą­ce o tym, że uda­ło im się dodzwo­nić do pre­mie­ra Kana­dy Justi­na Tru­de­au pod­szy­wa­jąc się pod szwedz­ką akty­wist­kę kli­ma­tycz­ną Gre­tę Thun­berg. Z roz­mo­wy wyni­ka, że odby­ła się ona na począt­ku tego roku, w momen­cie zaostrze­nia sytu­acji mię­dzy­na­ro­do­wej w wyni­ku zabi­cia przez Ame­ry­ka­nów irań­skie­go gene­ra­ła Kase­ma Sulej­ma­nie­go i zestrze­le­nia przez Iran ukra­iń­skie­go samo­lo­tu pasa­żer­skie­go nad Tehe­ra­nem, w wyni­ku cze­go zgi­nę­ło m.in. 57 oby­wa­te­li Kanady.

„Rozu­miem, że masz dużo pra­cy i mało cza­su na roz­mo­wę z mło­dą dziew­czy­ną, ale jestem bar­dzo zanie­po­ko­jo­na nara­sta­ją­cym mię­dzy­na­ro­do­wym kry­zy­sem” – mówi­ła do Tru­de­au fał­szy­wa Gre­ta Thun­berg. W odpo­wie­dzi kana­dyj­ski pre­mier z tłu­ma­czył szwedz­kiej nasto­lat­ce powa­gę sytu­acji międzynarodowej.

W pew­nym momen­cie roz­mo­wy rosyj­scy dow­cip­ni­sie zaczę­li kie­ro­wać w stro­nę Tru­de­au bar­dziej absur­dal­ne wypo­wie­dzi. Zarzu­ci­li Tru­de­au i innym przy­wód­com, że są doro­śli, ale zacho­wu­ją się jak dzie­ci. „Opuść NATO, rzuć broń, zbie­raj kwia­ty, uśmiech­nij się do natu­ry” – pro­po­no­wa­ła fał­szy­wa Thunberg.

Nie zwa­ża­jąc na to Tru­de­au pochwa­lił roz­mów­czy­nię za jej „per­spek­ty­wę” i „peł­ne pasji sło­wa”. Jak twier­dził, rów­nież marzy o świe­cie, w któ­rym nie ma żoł­nie­rzy, ale „nie­ste­ty jesz­cze nie żyje­my w takim świecie”.

Zapy­ta­ny o Trum­pa, któ­re­go prank­ste­rzy nazwa­li „dra­niem, któ­ry robi wszyst­ko, by nas zabić”, kana­dyj­ski pre­mier odpo­wie­dział, że „rozu­mie” te sło­wa, ale jego zada­niem jest współ­pra­ca ze świa­to­wy­mi przy­wód­ca­mi, któ­rych „wybra­li inni ludzie”.

„Thun­berg” pró­bo­wa­ła tak­że zapro­sić Tru­de­au do dołą­cze­nia do jej „klu­bu” poli­ty­ków, lecz ten popro­sił ją o wię­cej szcze­gó­łów na temat tej gru­py. Roz­mo­wa doty­czy­ła tak­że prze­no­sin księ­cia Harry’ego z mał­żon­ką do Kanady.

Tru­de­au zakoń­czył roz­mo­wę z fał­szy­wą Gre­tą Thun­berg po tym, jak ta popro­si­ła go, by zapo­znał ją z Terrance’m i Phi­lip­pem – posta­cia­mi z Kana­dy wystę­pu­ją­cy­mi w kre­sków­ce South Park.

Według BBC rzecz­nik pre­mie­ra powie­dział iPo­li­tics, że kie­dy Tru­de­au zdał sobie spra­wę, że nie roz­ma­wia z praw­dzi­wą Thun­berg, zakoń­czył rozmowę.

 

za bbc kresy.pl