Na wtor­ko­wym wie­czor­nym posie­dze­niu rady mia­sta Car­le­ton Place,w Onta­rio rada doko­na­ła nad­zwy­czaj­ne­go prze­glą­du nowe­go regu­la­mi­nu doty­czą­ce­go upo­waż­nie­nia do wej­ścia na teren pry­wat­ny bez koniecz­no­ści uzy­ski­wa­nia sądo­we­go nakazu

Cho­dzi o to, aby dać inspek­to­rom miej­skim i poli­cji  pra­wo wej­ścia na teren pry­wat­ny w celu prze­pro­wa­dze­nia docho­dze­nia lub kontroli .

Bur­mistrz Doug Black, jeden z naj­za­go­rzal­szych zwo­len­ni­ków prze­pi­su zapo­wie­dział, że mimo odrzu­ce­nia prze­pi­su w póź­niej­szym ter­mi­nie znów go zaproponuje.