Ran­dy Hil­lier, nie­za­leż­ny czło­nek par­la­men­tu pro­win­cji Onta­rio, został  oskar­żo­ny o zor­ga­ni­zo­wa­nie i udział w pro­te­ście No More Lock­down przed Queen’s Park prze­ciw­ko blo­ka­dom, w któ­rym uczest­ni­czy­ło sza­cun­ko­wo 700 osób.

 

 

Hil­lier został oskar­żo­ny na pod­sta­wie usta­wy o ponow­nym otwar­ciu w Onta­rio i ma sta­wić się w sądzie 7 stycz­nia 2021 r., poin­for­mo­wał Glo­bal News .

reklama

Kara za wyrok ska­zu­ją­cy waha się od mini­mal­nej grzyw­ny w wyso­ko­ści 10 000 dol. do mak­sy­mal­nie 100 000 dol. i do roku więzienia.

Jego pro­test „No More Lock­downs” był sprzecz­ny z naj­now­szym naka­zem pre­mie­ra Douga For­da, kla­sy­fi­ku­ją­cym Toron­to i oko­licz­ny region Peel od ponie­dział­ku jako tzw sza­re stre­fy, któ­re mają naj­ostrzej­sze ogra­ni­cze­nia. Obej­mu­ją one ogra­ni­cze­nie imprez publicz­nych lub spo­tkań towa­rzy­skich na świe­żym powie­trzu do mak­sy­mal­nie 10 osób.

Hil­lier, MPP z Lanark-Fron­te­nac-King­ston, powie­dział że zamie­rza w sądzie zakwe­stio­no­wać legal­ność ogra­ni­czeń COVID-19 w Ontario.

Pod­czas czwart­ko­we­go wie­cu wyra­ził Hil­lier wyra­ził rów­nież popar­cie dla 33-let­nie­go Ada­ma Skel­ly­’e­go, któ­ry tego same­go dnia został aresz­to­wa­ny przed wła­sną restau­ra­cją w Eto­bi­co­ke Adam­son BBQ z naru­sze­nie naj­now­szych przepisów

Skel­ly, ojciec dwój­ki małych dzie­ci, stoi w obli­czu 13 zarzu­tów karnych.

Hil­lier wezwał uczest­ni­ków wie­cu No More Lock­down przed Queen’s Park, aby wspie­ra­li Skel­ly­ego a inne małe fir­my, aby poszły w jego ślady.

Andje­la Jano­se­vic, któ­ra jest  wła­ści­ciel­ką fir­my kosme­tycz­nej powie­dzia­ła Life­Si­te­News -„Jako ludzie zasłu­gu­je­my na to, by wie­dzieć, żyć i pra­co­wać na wol­no­ści i wal­czyć o nasze rodzi­ny”. „Rozu­mie­my, że wirus jest abso­lut­nie praw­dzi­wy… ale zasa­dy i wytycz­ne… po pro­stu nie mają sen­su” — dodał Jano­se­vic. Jej fir­ma „podej­mu­je środ­ki ostroż­no­ści, zain­we­sto­wa­li­śmy w środ­ki ochro­ny indy­wi­du­al­nej, dezyn­fe­ku­je­my po każ­dym klien­cie” — doda­ła. „Ale co z tego, kie­dy idę do Cost­co, gdzie jest 50 osób przede mną, a 50 osób za mną oddy­cha mi na karku?”

za life­si­te news