Przej­rza­łam sta­ty­sty­ki z ostat­nich kil­ku lat, Widać tam czar­no na bia­łym, że śmier­tel­ność powo­do­wa­na gry­pą i powi­kła­nia­mi po niej była nawet więk­sza niż teraz, bo dzi­siaj wszyst­ko pod­pię­te jest pod covid.

Histo­ria z Pol­ski; wujek mojej bra­to­wej (ona pie­lę­gniar­ka) czło­wiek już star­szy, scho­ro­wa­ny, prze­trzy­my­wa­ny był w domu i leczo­ny przez tele­fon, kie­dy zaczął tra­cić przy­tom­ność zabra­no go do szpi­ta­la, pierw­sze oczy­wi­ście test na covid, bra­to­wa dowia­dy­wa­ła się o stan zdro­wia, na dru­gi dzień ‘lekarz podał, że wynik nega­tyw­ny, więc wszy­scy “ bez­piecz­ni” mimo iż stan wuj­ka kry­tycz­ny, nie­ste­ty wujek zmarł.

Bra­to­wa zgło­si­ła się po akt zgo­nu z pyta­niem kie­dy moż­na ode­brać cia­ło i dowie­dzia­ła się, że cia­ło odda­ne do kre­ma­cji gdyż zmarł na covid?

reklama

Kie­dy spy­ta­ła dla­cze­go poda­ją fał­szy­wy powód? Usły­sza­ła, że muszą prze­strze­gać procedur??

Wie­sła­wa

•••

Szczęść Boże,

Witaj­cie Kochani,

wła­śnie wró­ci­łam z wie­czor­nej — nie­dziel­nej Mszy z Kościo­ła z bar­dzo smut­ną wia­do­mo­ścią, nasze Kościo­ły będą zamknię­te spe­cjal­nie na Mszę Św. żeby­śmy nie mogli uczest­ni­czyć we Mszy Św, któ­ra jest naj­waż­niej­sze, aby­śmy nie mogli  przyj­mo­wać Komu­nii Św., być bli­sko BOGA…

Nie­sa­mo­wi­ta zło­śli­wość ze stro­ny poli­ty­ków, komu­ni­stycz­nych dyktatorów.

1. Chcia­ła­bym wie­dzieć, ile tak napraw­dę zosta­ło wykry­tych zaka­żeń w Kościo­łach (zro­bio­nych PCR testa­mi, któ­re sa 95% fał­szy­wy­mi i nie słu­żą do wykry­wa­nia wirusów )

2. Dla­cze­go poli­ty­cy nie bio­rą pod uwa­gę zgro­ma­dzeń w skle­pach typu LCBO, Cana­dian Tire, Home Depot oraz wszyst­kich Super­mar­ke­tów  oraz ludzi podró­żu­ją­cych w auto­bu­sach, pocią­gach…??? Nie­ste­ty mimo wyma­ga­nych restryk­cji ludzie nie do koń­ca prze­strze­ga­ją ‘social distan­cing’, któ­ry jest naszą tre­su­rą na przy­szłość, a nie dla nasze­go bez­pie­czeń­stwa, nasze­go dobra. Pra­cu­ję tak­że w jed­nym z super­mar­ke­tów i widzę to każ­de­go dnia. To nie prze­szka­dza naszym rzą­dzą­cym, ale prze­szka­dza­ją im wier­ni w kościo­łach. Czy nie widzi­cie tego, że mają na celu znisz­cze­nie naszej reli­gii, naszej wiary…

To już idzie dale­ko, za dale­ko, nikt z wier­nych nic nie mówi, zga­dza się na wszyst­kie nie­le­gal­ne, stwo­rzo­ne przez rząd pra­wa, zaostrze­nia, któ­re tak napraw­dę wca­le nas nie bro­nią przed zaka­że­niem się wiru­sem, np.: kagań­ce (maski), do któ­rych nas zmu­si­li, a one nas prze­cież przed żad­nym wiru­sem nie zabez­pie­cza­ją, dystan­se. To wszyst­ko co poli­ty­cy nam zale­ca­ją wca­le nie jest kon­sty­tu­cyj­ne, to jest ich pra­wo wymy­ślo­ne w cza­sie pan­de­mii. Poli­ty­cy nad­uży­wa­ją swo­jej siły i obser­wu­ją jak dale­ko mogą iść, na ile mogą nami manipulować!

Bar­dzo mnie zasta­na­wia posta­wa nasze­go Kar­dy­na­ła Tho­ma­sa Col­lin­sa???  To wła­śnie On jako naj­wyż­szą gło­wą Kościo­ła, tutaj powi­nien dążyć, aby jak naj­wię­cej ludzi pro­wa­dzić do Boga, a tu jest ina­czej, ule­ga Złu bez żad­nych wahań, zga­dza się na wszyst­ko co mu glo­ba­li­ści naka­żą. Jako naj­waż­niej­sza duchow­na oso­ba w Kato­lic­kim Koście­le w Kana­dzie powi­nien się za nami upo­mnieć, a on nic, tak przy­naj­mniej wyglą­da. Jestem tak bar­dzo roz­cza­ro­wa­na posta­wą Kard. Collinsa…

Mam pro­po­zy­cje do Was wszyst­kich żeby­śmy wspól­nie stwo­rzy­li pety­cję, któ­ra mogli­by­śmy pod­pi­sać jako WIELKA gru­pa wier­nych i ewen­tu­al­nie prze­słać do Kar­dy­na­ła oraz naszych zakła­ma­nych polityków.

Dobrze by było napi­sać jakiś list i przed­sta­wić, że nie zga­dza­my się na dys­kry­mi­na­cję naszej wia­ry kato­lic­kiej i nad­uży­cie sił rzą­do­wych. Przed­sta­wić poli­ty­kom że jed­nak te  restryk­cje nie wszę­dzie spra­wie­dli­we i rząd musi to popra­wić, bo czu­je­my się poni­że­ni. Tu moż­na podać im prze­kła­dy, któ­re wymie­ni­łam: LCBO, skle­py, auto­bu­sy… Nasz Kościół jest duży, prze­strze­ga­my odle­gło­ści mię­dzy sobą, nie śpie­wa­my, nosi­my kagań­ce, myje­my ręce che­mia, nie ma zaka­żeń to dla­cze­go nam zamy­ka­ją KOŚCIOŁY ???

Pro­szę pomy­śl­cie co mogli­by­śmy razem zro­bić, żeby nam pozwo­li­li cho­ciaż mieć Mszę Św nawet w tych zwa­rio­wa­nych ich obostrze­niach. Pytam, czy mamy jesz­cze jakieś sło­wo do powie­dze­nia, sło­wo w obro­nie wła­snej, czy już wszyst­ko nam zabrali?

Jak się pod­da­my i nic nie będzie­my się bro­nić to nas pode­pta­ją jak owady.

Co myśli­cie, co było­by dobre, żeby ura­to­wać nasze Kościo­ły przed zamknię­ciem? Prze­cież Świę­ta tak bli­sko, prze­pięk­nej uro­czy­sto­ści adwen­to­we, spo­wie­dzi Św., Boże Naro­dze­nie, Nowy Rok. Zabra­li nam Wiel­ka­noc i wszyst­kie uro­czy­sto­ści, teraz Boże Naro­dze­nie, póź­niej zno­wu coś głu­pie­go wpro­wa­dzą i zno­wu nie będzie następ­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych. Tak nie może być, nie może­my im na to pozwo­lić. Wie­rzę, że wspól­nie będzie­my w sta­nie coś zrobić.

Prze­pra­szam, że aż tak się roz­pi­sa­łam, ale to wszyst­ko mnie już przerasta.

Pozdra­wiam serdecznie,

Boże­na

z Panem Bogiem

•••

Fał­szy­wy pre­zy­dent Biden

Wła­śnie zakoń­czy­łem roz­mo­wę z człon­ka­mi nasze­go zespo­łu pra­cu­ją­cy­mi dla Citi­zen­GO w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i poczu­łem, że muszę Pań­stwu opi­sać to, co się tam dzieje.

Piszę tak­że, by upew­nić się, że może­my na Pań­stwa liczyć, bez wzglę­du na to, jaki osta­tecz­nie będzie wynik wybo­rów w USA.

Jest prak­tycz­nie pew­ne, że Joe Biden będzie następ­nym pre­zy­den­tem Sta­nów Zjednoczonych.

Wie­le osób ma róż­ne poglą­dy na temat Donal­da Trum­pa, ale jeśli cho­dzi o obro­nę nie­na­ro­dzo­nych, pro­mo­wa­nie rodzi­ny i sprze­ciw wobec glo­ba­li­stycz­nej poli­ty­ki ONZ i WHO, pre­zy­dent Trump jest wyjąt­ko­wym ame­ry­kań­skim pre­zy­den­tem od cza­sów Ronal­da Reaga­na w latach osiemdziesiątych.

Czy potra­fią sobie Pań­stwo wyobra­zić Ame­ry­kę Joe Bide­na i to, jak jego pre­zy­den­tu­ra wpły­nie na przy­kład na nasze oddol­ne dzia­ła­nia na całym świecie?

Ja potra­fię.

Jak dale­ko posu­nie się ten prezydent?

Pozwól­cie, że podzie­lę się z wami kil­ko­ma infor­ma­cja­mi, o któ­rych człon­ko­wie nasze­go ame­ry­kań­skie­go zespo­łu opo­wia­da­li mi przez telefon.

Joe Biden jest rodza­jem poli­ty­ka, któ­re­go w Pol­sce nazy­wa­ją Pań­stwo karie­ro­wi­czem. Wier­nie słu­żył lob­by­stom i rady­kal­nej lewi­cy w Waszyng­to­nie od ponad 43 lat.

W Sena­cie Sta­nów Zjed­no­czo­nych, a ostat­nio w cza­sie spra­wo­wa­nia funk­cji wice­pre­zy­den­ta za cza­sów Barac­ka Oba­my, Joe Biden:

popie­rał przy­wró­ce­nie fede­ral­nych fun­du­szy USA dla lob­by abor­cyj­ne­go na całym świe­cie, uchy­la­jąc poli­ty­kę pro-life przy­ję­tą na szczy­cie Mexi­co City i tzw. popraw­kę Hyde’a.

był za wysy­ła­niem pie­nię­dzy ame­ry­kań­skich podat­ni­ków za gra­ni­cę, aby tam zabi­jać nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci, ste­ry­li­zo­wać kobie­ty z kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się i zapew­niać nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do nie­bez­piecz­nych metod kon­tro­li urodzeń.

zgo­dził się na wyko­rzy­sta­nie fun­du­szy fede­ral­nych na finan­so­wa­nie kosz­tów abor­cji w całej Ameryce.

eks­por­to­wał rady­kal­ną agen­dę ame­ry­kań­skich orga­ni­za­cji LGBTQ czy­niąc z niej pod­sta­wę ame­ry­kań­skiej poli­ty­ki zagra­nicz­nej, oraz wyko­rzy­stu­jąc ame­ry­kań­skie fun­du­sze na pomoc zagra­nicz­ną do wywie­ra­nia pre­sji na inne kra­je, aby wspie­ra­ły mał­żeń­stwa osób tej samej płci, adop­cję dzie­ci przez pary osób tej samej płci oraz ide­olo­gię gender.

cheł­pił się ze swo­jej aktyw­no­ści, któ­ra mia­ła na celu np. zmu­sze­nie kato­lic­kich zakon­nic do finan­so­wa­nia tzw. środ­ków kon­tro­li uro­dzeń, co bez­po­śred­nio skut­ko­wa­ło nęka­niem ame­ry­kań­skie­go Kato­lic­kie­go Insty­tu­tu Reli­gij­ne­go dla Kobiet (Małych Sióstr Ubo­gich) w sądzie i poza nim przez pół dekady.

nego­cjo­wał i wspie­rał sta­no­wi­sko USA na rzecz tzw. spo­so­bów kon­tro­li lud­no­ści (tj. ste­ry­li­za­cji i abor­cji) uzgod­nio­nej w pary­skim poro­zu­mie­niu klimatycznym.

Tyle, jeśli cho­dzi o “aktyw­no­ści” Joe Bide­na, jed­nak my w cią­gu ostat­nich czte­rech lat może­my napraw­dę powie­dzieć, że doko­na­li­śmy nie­by­wa­łe­go, wiel­kie­go postę­pu  (zarów­no w USA, jak i na całym świe­cie), w upo­wszech­nia­niu dro­gich nam wartości.

Trze­ba też przy tym jasno powie­dzieć, że sta­ło się to dzię­ki  Donal­do­wi J. Trum­po­wi jako pre­zy­den­to­wi Sta­nów Zjednoczonych.

Oczy­wi­ście nie nale­ży mieć złu­dzeń, pre­zy­dent Trump nie jest przy­kła­dem moral­ne­go wzor­ca. Jest on czło­wie­kiem uwi­kła­nym w róż­ne nie­god­ne i krzyw­dzą­ce wie­lu ludzi zacho­wa­nia, ale jed­no­cze­śnie, jak­by na prze­kór temu, na wie­lu płasz­czy­znach opo­wia­da się on zde­cy­do­wa­nie np. za ochro­ną dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych i praw rodziców.

Jed­no jest pew­ne, ponie­waż dziś mie­rzy­my się z tyra­nią “kul­tu­ry śmier­ci” ze stro­ny rady­kal­nej lewi­cy, Citi­zen­GO będzie potrze­bo­wa­ło Pań­stwa wspar­cia, aby nadal wystę­po­wać w spra­wach ochro­ny życia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, rodzi­ny zło­żo­nej z mamy i taty oraz wol­no­ści reli­gij­nej w każ­dym zakąt­ku świa­ta bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek wcześniej.

Wier­ni w Pol­sce i na całym świe­cie mogą liczyć na to, że Pań­stwo i ja będzie­my wystę­po­wać w obro­nie wol­no­ści reli­gij­nej przed róż­ny­mi rady­kal­ny­mi ide­olo­gia­mi. Nie­daw­ne wyda­rze­nia na pol­skich uli­cach ujaw­ni­ły, jak sil­ny, anty­ka­to­lic­ki rady­ka­lizm jest obec­ny tak­że w Polsce.

Pre­zy­den­cja Joe Bide­na będzie cięż­kim cio­sem wymie­rzo­nym w  nasze wartości.

Będzie on o tyle sil­niej­szy i trud­niej­szy do odpar­cia, ponie­waż Biden ma popar­cie całe­go tzw. esta­bli­sh­men­tu: wiel­kie­go prze­my­słu tech­no­lo­gicz­ne­go, glo­ba­li­stów, róż­ne­go rodza­ju rady­ka­łów, mediów głów­ne­go nur­tu, wpły­wo­wych nur­tów popkul­tu­ro­wych i hol­ly­wo­odz­kich elit.

Kie­dy piszę o tym, jak bar­dzo chciał­bym móc na Pań­stwa teraz liczyć, to robię to, bo wiem, że rok 2021 będzie wyma­gał, na róż­nych pozio­mach, wie­lu wysił­ków od Pań­stwa, ode mnie i od milio­nów zanie­po­ko­jo­nych oby­wa­te­li na całym świecie.

Po pierw­sze, chciał­bym mieć pew­ność, że pozo­sta­ną Pań­stwo nadal człon­ka­mi naszej spo­łecz­no­ści, nie­złom­nej gru­py zło­żo­nej z ponad 14,5 milio­na ludzi, któ­rzy podzie­la­ją wspól­ne chrze­ści­jań­skie i zwy­czaj­nie ludz­kie wartości.

Będzie to wyma­ga­ło od nas szyb­kie­go dzia­ła­nia i reago­wa­nia, wspie­ra­nia i dzie­le­nia się naszy­mi pety­cja­mi, ale też chcie­li­by­śmy móc liczyć na Pań­stwa pomoc finan­so­wą, kie­dy będzie taka potrzeba.

Co naj­waż­niej­sze, my jako Citi­zen­GO, chce­my jesz­cze bar­dziej roz­wi­nąć naszą aktyw­ność i zwięk­szyć nasze codzien­ne oddzia­ły­wa­nie. Pro­si­my bar­dzo, by Pań­stwo pamię­ta­li, że za każ­dym razem kie­dy dzie­lą się Pań­stwo naszy­mi pety­cja­mi, Pań­stwa przy­ja­cie­le i rodzi­na dostrze­ga­ją Pań­stwa aktyw­ność i tak­że mogą dołą­czyć do Pań­stwa i naszej spo­łecz­no­ści, przez co sta­le zwięk­sza­my nasz wpływ.

Na całym świe­cie obser­wu­je się rosną­cy opór wobec coraz dalej idą­cej ska­li kon­tro­li spo­łecz­nej przez wła­dzę, coraz bar­dziej rady­kal­nych żądań skraj­nej lewi­cy, prze­my­słu abor­cyj­ne­go oraz tota­li­tar­nych ambi­cji lob­by LGBTQ.

W ame­ry­kań­skich wybo­rach son­da­że w spek­ta­ku­lar­ny spo­sób pomy­li­ły się, co do tego, jak duże popar­cie miał Joe Biden… a jakie popar­cie dosta­ła jego Par­tia Demo­kra­tycz­na. W rze­czy­wi­sto­ści zosta­ła ona poko­na­na na każ­dym szcze­blu (w tym w Sena­cie) z wyjąt­kiem wybo­rów prezydenckich.

Dla­te­go też, pomi­mo wyraź­nej pró­by total­ne­go zawłasz­cze­nia przy­szło­ści przez lewi­cę, ja nie zamie­rzam się na to godzić, a Citi­zen­GO jest po pro­stu goto­we do jesz­cze cięż­szej pra­cy i zwięk­sza­nia ska­li nasze­go oddziaływania.

Ale, musi­my się przy­go­to­wać, bo wie­my, co będzie się działo!

Bar­dzo dzię­ku­je­my za wszyst­ko, co Pań­stwo robicie.

        Igna­cio Arsuaga

z całym zespo­łem CitizenGO