Od 32 lat wskaź­nik abor­cji w Izra­elu nadal male­je, ponie­waż licz­ba kobiet ubie­ga­ją­cych się o abor­cję spa­dła z 18,6 na 1000 w 1988 do 8,4 na 1000 w 2019 w przy­pad­ku kobiet w wie­ku od 15 do 49 lat.

Według nowych danych izra­el­skie­go Cen­tral­ne­go Biu­ra Sta­ty­stycz­ne­go (CBS), spad­ki skie­ro­wań do komi­sji abor­cyj­nych, któ­rych zgo­da jest wyma­ga­na przed doko­na­niem pro­ce­du­ry, poka­zu­ją, że licz­ba kobiet pro­szą­cych o abor­cję spa­da cały czas od 1988 roku.

W ostat­nim roku, za któ­ry dostęp­ne są dane, 2019 r., 17688 kobiet w Izra­elu zażą­da­ło abor­cji za pośred­nic­twem komi­sji. 99,4% tych wnio­sków zosta­ło zatwier­dzo­nych, a 106 odrzuconych.

CBS ujaw­nia rów­nież znacz­ne zróż­ni­co­wa­nie wskaź­ni­ka abor­cji w zależ­no­ści od wyzna­nia. Dru­zo­wie (mniej­szość reli­gii Abra­ha­ma) i muzuł­ma­nie mają naj­niż­szy wskaź­nik skie­ro­wań do abor­cji w Izra­elu, odpo­wied­nio 5,6 i 6,2 skie­ro­wań na 1000 osób. Za nimi są chrze­ści­jań­scy Ara­bo­wie z 8,4 i Żydzi z 8,9 skie­ro­wań na tysiąc kobiet. Naj­wyż­szy wskaź­nik skie­ro­wań, wyno­szą­cy 10 na 1000 kobiet, odno­to­wa­no wśród nie­zrze­szo­nych lub nie­re­li­gij­nych i nie­arab­skich chrześcijan.

Sha­ron Orsha­li­my, dok­to­rant­ka na Uni­wer­sy­te­cie Ben-Gurio­na w Negev, powie­dzia­ła że ist­nie­je wie­le powo­dów, dla któ­rych ogól­ne wskaź­ni­ki skie­ro­wań do komi­sji abor­cyj­nych są niż­sze. Pod­czas gdy bez­względ­na licz­ba abor­cji pozo­sta­ła mniej wię­cej na sta­łym pozio­mie, ogól­na popu­la­cja wzro­sła, więc pro­por­cja abor­cji do uro­dzeń żywych spadła.

Ponad­to w Izra­elu, gdzie abor­cja zosta­ła ofi­cjal­nie zale­ga­li­zo­wa­na w 1977 roku, abor­cja może być legal­nie prze­pro­wa­dzo­na tyl­ko w okre­ślo­nych oko­licz­no­ściach i za zgo­dą komi­sji. Orsha­li­my suge­ru­je, że biu­ro­kra­cja zwią­za­na z abor­cją sama w sobie two­rzy dodat­ko­wą barie­rę, obni­ża­jąc tym samym wskaźnik.

W komi­sji abor­cyj­nej są zwy­kle trzy oso­by: dwóch leka­rzy, z któ­rych jeden jest położ­ni­kiem / gine­ko­lo­giem oraz pra­cow­nik socjal­ny. Pra­wo izra­el­skie wyma­ga, aby przy­naj­mniej jed­na z tych trzech osób była kobietą.

Gru­pa może wyra­zić zgo­dę na zabieg medycz­ny tyl­ko pod nastę­pu­ją­cy­mi warun­ka­mi: pacjent ma mniej niż 18 lat lub wię­cej niż 40 lat; cią­ża jest poza mał­żeń­stwem; dziec­ko jest wyni­kiem gwał­tu lub kazi­rodz­twa; życie mat­ki jest zagro­żo­ne; kon­ty­nu­acja cią­ży spo­wo­do­wa­ła­by stres psy­chicz­ny lub fizycz­ny; albo dziec­ko mia­ło­by poważ­ne pro­ble­my zdrowotne.