Na sobo­tę w Quebe­cu zapla­no­wa­no kil­ka pro­te­stów prze­ciw­ko godzi­nie poli­cyj­nej wpro­wa­dza­nej od tego dnia od godzi­ny 20.00.

Ludzie o 7:30 będą się gro­ma­dzić w kil­ku miej­scach, w tym w Mont­re­alu, aby zor­ga­ni­zo­wać marsz, któ­ry potrwa do nocy.

W oświad­cze­niu opu­bli­ko­wa­nym w mediach spo­łecz­no­ścio­wych gru­pa odpo­wie­dzial­na za pla­no­wa­nie zgro­ma­dzeń wezwa­ła do zakoń­cze­nia „sta­nu wyjąt­ko­we­go”, pisząc, że sprze­ci­wia­ją się „godzi­nie poli­cyj­nej i  nadużyciom”.

reklama

Sobo­ta to pierw­szy dzień nowej poli­ty­ki doty­czą­cej godzi­ny poli­cyj­nej w Quebe­cu, ogło­szo­nej w śro­dę przez pro­win­cję w celu powstrzy­ma­nia wybu­cho­we­go roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19.

 

W co naj­mniej 15 innych mia­stach pro­win­cji rów­nież pla­no­wa­ne są w sobo­tę demon­stra­cje  w tym Quebec City, Sher­bro­oke i Trois-Rivières.

Poli­cja w Mont­re­alu (SPVM)  jest świa­do­ma pla­no­wa­nych protestów.

Pro­win­cja nadal zezwa­la na demon­stra­cje, ale muszą odby­waćć się przed godzi­ną 20:00, a uczest­ni­cy muszą nosić maski.

Każ­dy, kto zosta­nie zła­pa­ny na zewnątrz po godzi­nie 20:00 bez waż­ne­go powo­du może zostać uka­ra­ny grzyw­ną w wyso­ko­ści od 1000 do 6000 dol.

Cho­ciaż godzi­na poli­cyj­na obo­wią­zu­je w całej pro­win­cji, spo­sób jej egze­kwo­wa­nia może się róż­nić w zależ­no­ści od regionu.