Kolej­ny wide­ofe­lie­ton Andrze­ja Kumo­ra. Co moż­na robić w sytu­acji, gdy glo­ba­li­stycz­na lewi­ca prze­ję­ła wszyst­kie insty­tu­cje pań­stwa, sądow­nic­two i pod­wa­ży­ła zaufa­nie do pro­ce­su wyborczego?