Zamknię­ci w domach potrze­bu­je­my świe­że­go powie­trza; dzi­siaj pre­zen­tu­je­my Forks of the Cre­dit Pro­vin­cial Park, 20 minut dro­gi autem od Mis­sis­sau­gi, któ­ry jako dobre miej­sce na san­ki pole­cił mi David Dudek

https://www.ontarioparks.com/park/forksofthecredit