Mike Pen­ce weź­mie udział w zbli­ża­ją­cej się inau­gu­ra­cji pre­zy­den­tu­ry Joe Bide­na – poin­for­mo­wa­ła w nie­dzie­lę agen­cja pra­so­wa Reu­ters. Wice­pre­zy­dent USA ocze­ki­wał na zaproszenie.

Rela­cje mię­dzy Trum­pem i Pen­cem ule­gły pogor­sze­niu od śro­dy, kie­dy wice­pre­zy­dent ofi­cjal­nie ogło­sił zwy­cię­stwo Bide­na w listo­pa­do­wych wyborach.

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych Donald Trump oświad­czył, że nie weź­mie udzia­łu w inau­gu­ra­cji swo­je­go następ­cy, pre­zy­den­ta elek­ta Joe Bide­na. To pierw­sza taka sytu­acja od 150 lat.