Niski poziom umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i pisa­nia w Kana­dzie wpły­wa zarów­no na demo­kra­cję, jak i na gospo­dar­kę. Pra­wie poło­wa popu­la­cji Kana­dy ma przed sobą dużą prze­szko­dę, jeśli cho­dzi o udział w gospo­dar­czym oży­wie­niu po pan­de­mii — i nie jest to nowy koro­na­wi­rus, ale brak pod­sta­wo­we­go wykształcenia.

Sła­be umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i pisa­nia mają kon­se­kwen­cje zarów­no dla demo­kra­cji, jak i dla gospo­dar­ki. Eks­per­ci twier­dzą, że ta luka wyni­ka po czę­ści z dużej licz­by miejsc pra­cy w prze­szło­ści, któ­re nie wyma­ga­ły codzien­ne­go korzy­sta­nia z umie­jęt­no­ści czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem i syn­te­zy informacji.

Pomi­mo sto­sun­ko­wo wyso­kich wskaź­ni­ków wykształ­ce­nia, ana­li­za  testów prze­pro­wa­dzo­na przez Sta­ti­stics Cana­da w 2013 roku wyka­za­ła, że ​​ponad jeden na sze­ściu doro­słych Kana­dyj­czy­ków nie zdał naj­bar­dziej pod­sta­wo­we­go zesta­wu testów umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i pisania.

Pro­gram Mię­dzy­na­ro­do­wej Oce­ny kom­pe­ten­cji doro­słych (PIACC) spraw­dza w jaki spo­sób doro­śli są w sta­nie prze­twa­rzać infor­ma­cje, czy potra­fią czy­tać ze zro­zu­mie­niem, roz­wią­zy­wać zada­nia matematyczne,a tak­że pro­ble­my zarów­no w domu jak iw pracy.

Rezul­ta­ty testów prze­pro­wa­dzo­nych w Kana­dzie , któ­re nie zmie­ni­ły się zna­czą­co od cza­su pierw­sze­go PIACC, poka­zu­ją, że wie­le osób w tym kra­ju nie jest w sta­nie wyko­nać zwy­kłych zadań, takich jak wypeł­nie­nie poda­nia o pra­cę, prze­czy­ta­nie wia­do­mo­ści czy wysła­nie e‑maila.

Oko­ło poło­wa doro­słej popu­la­cji nie zda­ła egza­mi­nu na pozio­mie szko­ły śred­niej, testu­ją­ce­go umie­jęt­ność przy­swa­ja­nia dłuż­szych i bar­dziej zło­żo­nych tekstów.

„Ogól­nie rzecz bio­rąc, jeste­śmy poni­żej śred­niej w porów­na­niu z inny­mi kra­ja­mi OECD ” — ubo­le­wa Micha­el Burt, eko­no­mi­sta z Con­fe­ren­ce Board of Canada.

„Myślę, że to napraw­dę spro­wa­dza się do tego, że [Kana­dyj­czy­cy] mają wyzwa­nie zwią­za­ne z kon­ku­ren­cyj­no­ścią” — powie­dział Burt w wywia­dzie dla CBC Radio „ Cost of Living” . „Nie może­my stać w miej­scu, ponie­waż nasi kon­ku­ren­ci idą naprzód”.

Kra­je, któ­re osią­ga­ją wyż­sze wyni­ki niż Kana­da w mię­dzy­na­ro­do­wej oce­nie umie­jęt­no­ści , w któ­rej uczest­ni­czy Sta­ti­stics Cana­da, to Japo­nia, Austra­lia, Szwe­cja, Fin­lan­dia i Holandia.

Luka w umie­jęt­no­ściach czy­ta­nia i pisa­nia nie ogra­ni­cza się do imigrantów
Nic dziw­ne­go, że nowi Kana­dyj­czy­cy z języ­kiem ojczy­stym innym niż angiel­ski lub fran­cu­ski poja­wia­ją się w naj­niż­szej kate­go­rii wyni­ków w więk­szym pro­cen­cie niż ich kole­dzy uro­dze­ni w Kanadzie.

W nie­któ­rych pro­win­cjach imi­gran­ci z bar­dzo wyso­kim wyni­kiem umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i pisa­nia fak­tycz­nie sta­no­wi­li wyż­szy odse­tek niż lud­ność uro­dzo­na w Kana­dzie. Ana­li­za danych PIAAC prze­pro­wa­dzo­na przez Sta­ti­stics Cana­da wyka­za­ła, że ​​  „imi­gran­ci o dłuż­szym cza­sie poby­tu”„ było repre­zen­to­wa­nych w gru­pach o naj­niż­szym pozio­mie umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i pisa­nia, mniej wię­cej w tym samym odset­ku co oso­by uro­dzo­ne w kraju.

 

Waż­ne jest, aby oddzie­lić oso­by uro­dzo­ne w Kana­dzie od tych uro­dzo­nych za gra­ni­cą, ponie­waż cho­ciaż nie­któ­rzy imi­gran­ci mogą mieć pro­ble­my z nowym języ­kiem, znacz­na ich licz­ba ma rów­nież duże doświad­cze­nie zawo­do­we i wykształ­ce­nie oraz posia­da wyso­kie umie­jęt­no­ści w zakre­sie ojczy­stych języków.

Moni­ca Das, dyrek­tor wyko­naw­czy Pro­ject Adult Lite­ra­cy Socie­ty w Edmon­ton, mówi, że waż­ne jest, aby zdać sobie spra­wę, że niska umie­jęt­ność czy­ta­nia i pisa­nia nie ozna­cza bra­ku umie­jęt­no­ści. (Prze­sła­ne przez Moni­cę Das)
Z dru­giej stro­ny oso­by uro­dzo­ne i wycho­wa­ne w Kana­dzie, któ­re zma­ga­ją się z języ­kiem, mate­ma­ty­ką i kom­pu­te­ra­mi, są mniej widocz­ne, ponie­waż,   są bar­dzo dobrzy w „uda­wa­niu”.

Przez lata Kana­da mia­ła mnó­stwo dobrze płat­nych miejsc pra­cy, któ­re nie wyma­ga­ły wyso­kie­go pozio­mu umie­jęt­no­ści czy­ta­nia i pisa­nia w porów­na­niu z kra­ja­mi taki­mi jak Japo­nia czy Szwecja.

„Jeśli pra­cu­jesz w okre­ślo­nej roli, cokol­wiek to jest, gdzie czy­ta­nie i pisa­nie nie­ko­niecz­nie jest dużą czę­ścią pra­cy, te umie­jęt­no­ści mogą z cza­sem ulec ero­zji” — uwa­ża Burt.

W szczy­to­wym okre­sie boomu naf­to­we­go Alber­ta mia­ła wyż­szy wskaź­nik porzu­ca­nia szkół śred­nich niż kil­ka innych pro­win­cji. Ale część popu­la­cji z niż­szym wykształ­ce­niem ma teraz mniej sta­no­wisk o ktpre może się sta­rać, ponie­waż zmia­ny w gospo­dar­ce przyspieszają,

 

Według Con­fe­ren­ce Board of Cana­da, aż jed­no na pięć miejsc pra­cy w Kana­dzie jest zagro­żo­ne przez automatyzację.
za cbc.news