Według nowe­go bada­nia Nanos ponad sied­miu na 10 Kana­dyj­czy­ków “wspie­ra lub w pew­nym stop­niu wspie­ra” pomysł, by oso­by, któ­re nie mają dowo­du szcze­pień nie były wpusz­cza­ne do biz­ne­sów, w któ­rych ludzie są bli­sko siebie.

W ankie­cie, prze­pro­wa­dzo­nej przez Nanos Rese­arch w grud­niu 2020 r. na zle­ce­nie CTV News, zapy­ta­no ponad 1000 Kana­dyj­czy­ków w wie­ku 18 lat i star­szych, czy popar­li­by, w pew­nym stop­niu wspar­li­by, w pew­nym stop­niu sprze­ci­wia­li się lub sprze­ci­wia­li się, przy­zna­niu fir­mom (takim jak linie lot­ni­cze lub kina, w któ­rych ludzie są w bli­skim kon­tak­cie),  pra­wa do odmó­wie­nia obsłu­gi klien­ta, któ­ry nie posia­da dowo­du szczepienia.

45 pro­cent ankie­to­wa­nych stwier­dzi­ło, że popie­ra ten pomysł, 27 pro­cent stwier­dzi­ło, że w pew­nym stop­niu go popie­ra, 8 pro­cent stwier­dzi­ło, że nie­co się temu sprze­ci­wia­ją, 16 pro­cent stwier­dzi­ło, że jest prze­ciw, a 4 pro­cent stwier­dzi­ło, że nie wie.

Popar­cie dla idei wyklu­cze­nia osób fizycz­nych z firm, któ­re nie mają dowo­du szcze­pie­nia, było naj­bar­dziej popu­lar­ne w Onta­rio, na pozio­mie 49 pro­cent, a naj­mniej popu­lar­ne na pre­riach, gdzie naj­wyż­szy odse­tek osób sprze­ci­wia­ją­cych się temu pomy­sło­wi wyno­sił 21 procent.