Onta­rio opóź­nia publi­ka­cję budże­tu na kolej­ny rok. Rząd zapo­wia­da jed­nak, ze 25 mar­ca przed­sta­wi zak­tu­ali­zo­wa­ną pro­gno­zę gospo­dar­czą. Mini­ster finan­sów Rod Phil­lips stwier­dził, że waż­ne jest przy­go­to­wa­nie pla­nów budże­to­wych dla pro­win­cji, któ­re będą moż­li­wie jak naj­bar­dziej aktu­al­ne, a sytu­acja zmie­nia się jak w kalej­do­sko­pie w związ­ku z koronawirusem.

Pre­mier Doug Ford powie­dział z kolei, że “przed nami wez­bra­ne wody”, ale rząd jest goto­wy zro­bić wszyst­ko, by spo­wol­nić roz­prze­strze­nia­nie się wirusa.

W ostat­ni week­end pro­win­cja ogło­si­ła, że przy­go­to­wu­je usta­wę, któ­ra będzie zaka­zy­wa­ła pra­co­daw­com żąda­nia zwol­nień lekar­skich od pra­cow­ni­ków prze­by­wa­ją­cych w samo­izo­la­cji lub kwa­ran­tan­nie. Do tego ma zapew­nić ochro­nę pra­cow­ni­kom, któ­rzy musie­li przejść na urlop bez­płat­ny, by pod­dać się izo­la­cji lub spra­wo­wać opie­kę np. nad dzieć­mi, któ­re zosta­ły w domu z powo­du zamknię­cia szkół.

Reklama

W ponie­dzia­łek Onta­rio odno­to­wa­ło 32 nowe przy­pad­ki COVID-19. Łącz­nie w pro­win­cji zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem jest 177 osób.