Cana­da Mort­ga­ge and Housing Corp. poda­ła, że licz­ba miesz­kań, któ­rych budo­wa roz­po­czę­ła się w grud­niu, spa­dła w porów­na­niu z tą z listo­pa­da. Dane są poda­wa­ne w ska­li roku. Według CMHC wskaź­nik dla całej Kana­dy oprócz Kelow­ny, B.C. (gdzie ankie­ty nie zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne z powo­du pan­de­mii) spadł w grud­niu o 12,2 proc. w porów­na­niu z listo­pa­dem. Spa­dek w mia­stach wyniósł 12,8 proc. ze wzglę­du na to, że aż o 15,1 proc. spa­dła licz­ba roz­po­czę­tych inwe­sty­cji w budo­wę nowych kon­do­mi­niów, apar­ta­men­tów i innych budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych. Licz­ba budo­wa­nych domów jed­no­ro­dzin­nych spa­dła o 5,5 proc.

Poza mia­sta­mi roz­po­czę­to budo­wę 22 373 miesz­kań i domów.

Śred­nia licz­ba roz­po­czę­tych inwe­sty­cji wyli­czo­na na pod­sta­wie danych z sze­ściu mie­się­cy — przy czym ostat­ni mie­siąc bra­ny pod uwa­gę to gru­dzień — wynio­sła 239 052 miesz­ka­nia na miesiąc.