Wyso­ki Komi­sarz ONZ ds. Uchodź­ców pochwa­lił Kana­dę, że mimo pan­de­mii nie zaprze­sta­ła przyj­mo­wa­nia uchodź­ców. Kana­dyj­ska repre­zen­tant­ka Komi­sa­rza, Rema Jamo­us Imse­is, pod­kre­śli­ła, że inne kra­je poza­my­ka­ły gra­ni­ce chcąc prze­ciw­dzia­łać roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa. Doda­ła, że licz­ba przyj­mo­wa­nych uchodź­ców jest mniej­sza od pier­wot­nie pla­no­wa­nej przez Kana­dę, ale i tak daje szan­sę tym, któ­rzy naj­bar­dziej potrze­bu­ją pomo­cy. Wyra­zi­ła nadzie­ję, że w nowym roku sytu­acja będzie inna i uda się osią­gnąć zapla­no­wa­ne cele imi­gra­cyj­ne z nawiązką.

Otta­wa utrzy­my­wa­ła gra­ni­ce otwar­te tak dłu­go jak to było moż­li­we. Dr The­re­sa Tam potem stwier­dzi­ła, że było to jed­nak za dłu­go. W kwiet­niu rząd pre­mie­ra Tru­de­au pozwa­lał uchodź­com skła­dać wnio­ski o azyl na legal­nych przej­ściach granicznych.

W paź­dzier­ni­ku rząd ogło­sił pla­ny imi­gra­cyj­ne na rok 2021. Do koń­ca roku przy­ję­tych ma być 401 000 nowych sta­łych rezy­den­tów i 35 000 uchodźców.

reklama