Woj­na o zdro­wie Białorusinów

Pan Michal­kie­wicz pisał ostat­nio skrom­nie o leku aman­ta­dy­nie, któ­ry jest zna­ny i zezwo­lo­no go sto­so­wać od lat nie tyl­ko w Pol­sce. Ostat­nio kil­ku leka­rzy z dok­to­rem Wło­dzi­mie­rzem Bod­na­rem z Prze­my­śla na cze­le zaczę­ło go sto­so­wać z suk­ce­sem do lecze­nia roda­ków, któ­rych zaata­ko­wał krwio­żer­czy contrvirus-19.

W wal­ce o zdro­wie roda­ków z jed­nej stro­nie stoi Mini­ster Zdro­wia PRL-bis i moc tuzów, któ­rzy bra­li „gran­ty” od kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­nych a po dru­giej dr Wło­dzi­mierz Bod­nar i kil­ku innych, któ­rzy ule­czy­li już kil­ka tysię­cy ludzi. Co naj­waż­niej­sze już po dwóch dniach stan leczo­ne­go czło­wie­ka się popra­wia i dotąd nie było przy­pad­ku by leczo­ny zmarł.

Same zaszcze­pie­nie choć nawet poło­wy Pola­ków nie zmie­ni fak­tu, że ileś tysię­cy zacho­ru­je a nawet umrze co by się nie sta­ło, gdy­by „wiel­cy” od medy­cy­ny prze­pro­si­li się z aman­ta­dy­ną w Polsce.

Gdy dowie­dzia­łem się o suk­ce­sach sto­so­wa­nia tego leku uda­łem się do pro­rek­to­ra Miń­skiej Aka­de­mii Medycz­nej i zapo­zna­łem go z rezul­ta­tem sto­so­wa­nia tego leku w Polsce.

Ten prze­słał mnie do dzie­kan­ki wydzia­łu far­ma­cji, gdzie dowie­dzia­łem się, że u nas wirus zabi­ja nawet wię­cej ludzi niż w Pol­sce i powtó­rzy­łem to co wie­dzia­łem oraz prze­ka­za­łem jej pobra­ne infor­ma­cje z internetu.

Potem oka­za­ło się, że aman­ta­dy­na jest nie tyl­ko dopusz­czo­na do sto­so­wa­nia w kra­ju ale jest nawet na Bia­ło­ru­si produkowana.

Nie wiem co pani dzie­kan z prze­ka­za­nej tej infor­ma­cja­mi o tym leku zro­bi­ła bo od tygo­dnia nie odbie­ra mych telefonów.

W każ­dym razie nie daje za wygra­ną robię co mogę, by tutej­si „wiel­cy” ludzie o jej sto­so­wa­niu się dowie­dzie­li. Ba nawet uda­ło się mi uzy­skać połą­cze­nia z dr Bod­na­rem, któ­ry dzien­nie w Prze­my­ślu przyj­mu­je do 40 pacjen­tów i gotów jest nawet przy­je­chać na Bia­ło­ruś by tutej­si leka­rze zapo­zna­li się z wyni­ka­mi jego pracy.

Myślę, że war­to, by pol­scy leka­rze z Kana­dy też o aman­ta­dy­nie się dowie­dzie­li, co jest moż­li­we przez inte­tr­net. Wystar­czy wkle­pać nazwi­sko dr Wło­dzi­mierz Bod­nar do inter­ne­tu, a jak mi powie­dział dok­tor, w tym tygo­dniu będą już mate­ria­ły o sto­so­wa­niu aman­ta­dy­ny goto­we po angielsku.

 

Książ­ka byłe­go premiera.

Wresz­cie zdo­by­łem dzie­ło Hare­go Lee — From Third World to First — któ­ry jako pre­mier Sin­ga­pu­ru dopro­wa­dził do wspa­nia­łe­go roz­kwi­tu kra­ju. Prze­czy­ta­łem dotąd 10% tego 700-stro­no­we­go dzie­ła i zdu­mia­łem się ile kraj ten miał kło­po­tów gdy uzy­skał nie­pod­le­głość i jak zaczął je pokonywać.

 

Łaska

Jeden z mych bia­ło­ru­skich przy­ja­ciół stwier­dził, że ostat­nie me ulot­ki, gdzie zachwa­lam demon­stra­cje prze­ciw Koł­choź­ni­ko­wi przez akcje wyłą­cza­nia o 21 na 3 minu­ty świa­tła aż pro­szą się by mnie zamknęli.

Myślę, że może mnie za tą ulot­kę to nie spo­tka bo Alek­san­der Mniej­szy nie chce robić ze mnie męczennika

 

Humor

Pewien żona­ty męż­czy­zna posta­no­wił porzu­cić żonę dla nowej kobie­ty. Przy­chodzi więc do swo­jej żony, któ­ra od lat jest nie­wi­do­ma na jed­no oko i mówi: „Roz­wo­dzę się z tobą, bo jesteś śle­pa na jed­no oko”. A ona na to: „Po dwu­dzie­stu latach mał­żeń­stwa dopie­ro teraz się zorientowałeś?”

 

Praw­dzi­we cyfry.

Przy­pad­kiem ostat­nio tra­fi­łem na wypo­wiedź zna­ne­go rosyj­skie­go histo­ry­ka Mar­ka Solo­ni­na na temat trzech wojen Finów z Sowietami.

O pierw­szej, zwa­nej zimo­wą pisa­łem wcze­śniej ale Soło­wiow podał w swym wywia­dzie cie­ka­wą cyfrę. Wedle naj­bar­dziej niskich danych Sowie­ci stra­ci­li w wyni­ku tej woj­ny od grud­nia 1939r. do 13 mar­ca 1941 ponad 200 000 zabi­tych. Ale mało kto wie, że w cza­sie II woj­ny świa­to­wej Angli­cy na wszyst­kich fron­tach stra­ci­li 350 000 a Ame­ry­ka­nie  od inwa­zji na Nor­man­dię do 9 maja 1945 r. 150 000.

 

Boha­te­ro­wie

W każ­dym kra­ju są jacyś i ich się sta­wia jako przy­kład. Nie­ste­ty u nas na Bia­ło­ru­si ich „brak” bo wła­dza nie chce za boha­te­rów kra­ju uzna­wać tutej­szych Polaków.

 

Nowa for­ma

Łuka­szen­ko prze­śla­du­je nie tyl­ko za poka­zy­wa­nie fla­gi bia­ło-czer­wo­ne-bia­łej, ale wszel­kich kom­bi­na­cji tych dwóch kolo­rów. Mło­dzież teraz zna­la­zła nową meto­dę poka­zy­wa­nia swych uczuć. Nagmin­nie kupu­ją bia­łe skar­pet­ki z czer­wo­nym szlacz­kiem tro­chę wyżej niż kost­ka i w metrze pod­cią­ga­ją spodnie, by takie skar­pet­ki pokazywać.

 

Burza nad Ukrainą

Od nowe­go roku poszły tam w górę opła­ty komu­nal­ne, zwłasz­cza za gaz mimo, że na całym świe­cie jego ceny spa­da­ją. Oka­zu­je się, że w prze­li­cze­niu na lokal­ną walu­tę miesz­kań­cy Moskwy pła­cą jed­ną trze­cią tego co miesz­kań­cy Kijo­wa a na doda­tek Ukra­ina pod wzglę­dem gazu jest samo wystarczająca.

Jest jesz­cze wie­le innych rze­czy co powo­du­je nie­za­do­wo­le­nie oby­wa­te­li, któ­rzy wyszli już tu i tam na uli­ce a popar­cie dla pre­zy­den­ta spa­dło w cią­gu 2 lat z 70 do 25 % a nawet Janu­ko­wicz gdy opu­ścił kraj miał popar­cie 34 % obywateli.

Od tygo­dni trwa­ją też pró­by powo­ła­nia na pre­mie­ra dotych­cza­so­we­go dorad­cy pre­zy­den­ta byłe­go pre­zy­den­ta Gru­zji Szagsz­wi­li cze­mu prze­ciw­sta­wia­ją się oli­gar­cho­wie bo wie­dzą, że ten ukró­ci ich władzę.

 

Nauka poszła w las

Mało kto pisze, że klę­ska Trum­pa to w znacz­nym stop­niu suk­ces Ame­ry­kań­skich Żydów, któ­rzy w znacz­nej więk­szo­ści popar­li pie­niędz­mi demo­kra­tów i wszel­ką inną libe­ral­ną swołocz.

Nie wiem czy nie zda­wał on sobie, że niczym nie jest w sta­nie żydow­skie­go lob­by udo­bru­chać, a prze­cież zna­na jest rada szwedz­kie­go gene­ra­ła, któ­ry nad­zo­ro­wał pokój w Pale­sty­nie i powie­dział swe­mu następ­cy: — nie rób Żydom żad­nych uprzej­mo­ści, bo nigdy ich nie zado­wo­lisz, a tyl­ko będą żądać następnych

 

Łuka­szen­ko — gra na czas

Nadej­ście świąt i zimy spo­wo­do­wa­ło mniej­szą aktyw­ność opo­zy­cji nawet do koń­ca mar­ca co daje Alek­san­dro­wi Mniej­sze­mu czas na jakieś więk­sze refor­my, któ­re mogą przy­wró­cić my tro­chę zaufania.

Od tygo­dni Cygań­ski Baron zapo­wia­da zwo­ła­nie Naro­dwe­go Spo­tka­nia w dniach 11–12 lute­go. Nic w tym złe­go by nie było gdy­by to było zwo­ła­nie napraw­dę repre­zen­ta­cji całe­go naro­du przez np zwie­zie­nie do Miń­ska ludzi uro­dzo­nych kon­kret­ne­go dnia. Ale to będzie zwo­ła­nie 2700 samych biu­ro­kra­tów i zwo­len­ni­ków wład­cy, któ­rzy są zapra­wie­nie w dwóch rze­czach, biciu mu okla­sków na prze­mian z trzy­ma­niem rąk „po szwach”, czy­li być w tej posta­wie skraj­nie posłusznej.

Śmiem wąt­pić, czy uchwa­ły tego „two­ru” mogą w jakimś nawet stop­niu popra­wić sytu­acje gospo­dar­czą a ta w koń­cu poza fał­szer­stwem wybo­rów jest przy­czy­ną nie­na­wi­ści do Kołchoźnika.

Jed­nak czy przy­pad­kiem wśród tych „patrio­tów” nie znaj­dzie się „Rej­tan”, któ­ry zacznie pro­te­sto­wać, na przy­kład wyj­mie z pod pazu­chy bia­ło-czer­wo­ną-bia­łą fla­gę zacznie pro­te­sto­wać i za sobą pocią­gnie innych, nale­ży się pomodlić.

 

Śmierć  Wła­dy­ki Filareta

Coro­nvi­rus-19 zabił byłe­go zwierzch­ni­ka pra­wo­sław­nej cer­kwi Bia­ło­ru­si, któ­ry ponoć nawet był dwu gwiazd­ko­wym gene­ra­łem KGB. W prze­ci­wień­stwie do bisku­pów kato­lic­ki wyka­zał kil­ka razy mnie swą przy­chyl­ność więc jak zwy­kle dam za Jego dusze na msze.

 

Pierw­si do piachu

Tz. „cele­bry­ci” na wyprzód­kę idą się szcze­pić, by mniej zna­ni roda­cy nie odma­wia­li tego zabie­gu. Zasta­na­wiam się czy przy­pad­kiem kil­ku z nich nie będzie mia­ło ostrych reak­cji na szcze­pion­kę i być może nawet umrą, bo jak już wia­do­mo, w Nor­we­gii oraz tu i ówdzie po szcze­pion­ce ludzie umierali.

 

„Wiel­ka sprawa”

W pierw­szym tygo­dniu stycz­nia z Kościo­ła wystą­pi­ło 77 osób.  a dotąd mniej niż 200.. Nikt jed­nak nie zasta­na­wia się czy Ci Dostoj­ni byli kie­dyś napraw­dę prak­ty­ku­ją­cy­mi katolikami.

 

Alek­san­der Nawalny

Jak zapo­wie­dział w nie­dzie­lę powró­cił do Moskwy poli­tyk Nr 1 opo­zy­cji. Jego samo­lot wylą­do­wał na innym nie prze­wi­dzia­ne lot­ni­sko gdzie zgro­ma­dzi­ły się masy dzien­ni­ka­rzy i zwo­len­ni­ków. Na kon­tro­li pasz­por­to­wej został aresz­to­wa­ny i ma sie­dzieć do 29 stycznia.

Jeden z poli­to­lo­gów w Moskwie twier­dzi, że wła­dze się jego bar­dzo boją bo on się ich nie boi.

Jego zda­niem nie nastą­pi zmia­na wła­dzy w Moskwie przez wiel­kie demon­stra­cje, ale wte­dy gdy we wła­dzach nastą­pi rozdźwięk.

Alek­san­der Pruszyński