Kościół Tri­ni­ty Bible Cha­pel na pół­noc od Water­loo w pro­win­cji Onta­rio został otwar­ty na nie­dziel­ne nabo­żeń­stwa wbrew zarzą­dze­niu sądu.

Nakaz uzy­ska­ny przez pro­ku­ra­to­ra zobo­wią­zu­je Tri­ni­ty Bible Cha­pel do prze­strze­ga­nia wymo­gów Usta­wy o ponow­nym otwar­ciu w Ontario.

Oświad­cze­nie  pasto­ra Jaco­ba Reau­me­’a zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne w pią­tek na stro­nie inter­ne­to­wej kościo­ła , infor­mu­jąc ludzi, że kościół będzie otwar­ty dla  nabo­żeństw w nie­dzie­lę. W oświad­cze­niu argu­men­to­wa­no, że kościół zapew­nia pod­sta­wo­wą służ­bę swo­im człon­kom i społeczności.

Zgod­nie z Usta­wą o ponow­nym otwar­ciu w Onta­rio tyl­ko 10 osób może prze­by­wać w budyn­ku na cere­mo­nię lub nabo­żeń­stwo religijne.

W koście­le 10 stycz­nia odby­ło się nabo­żeń­stwo samo­cho­do­we co jest dozwo­lo­ne na mocy prze­pi­sów prowincji.

W nie­dzie­lę Ran­dy Hil­lier nie­za­leż­ny poseł do legi­sla­tu­ry Onta­rio , któ­ry w prze­szło­ści przy­rów­nał COVID-19 do poważ­nej gry­py , napi­sał na Twit­te­rze, że był w koście­le na jed­nym z dwóch nabożeństw.

Poli­cja w  Water­loo napi­sa­ła na Twit­te­rze, że funk­cjo­na­riu­sze współ­pra­cu­ją z regio­nal­ny­mi  urzęd­ni­ka­mi zdro­wia publicz­ne­go „w celu pod­ję­cia odpo­wied­nich działań”.

„Pro­si­my o cier­pli­wość, ponie­waż są to zło­żo­ne kwe­stie, któ­re wyma­ga­ją odpo­wied­nie­go zaan­ga­żo­wa­nia pro­ce­su sądo­we­go. Wzy­wa­my oby­wa­te­li do prze­strze­ga­nia wytycz­nych doty­czą­cych zdro­wia publicz­ne­go i aktu­al­ne­go naka­zu pozo­sta­nia w domu” — napi­sa­ła poli­cja na Twitterze

Region „podzię­ko­wał wie­lu miej­scom kul­tu, któ­re prze­strze­ga­ją naka­zów Reope­ning Onta­rio Act. Dzia­ła­nia te poma­ga­ją chro­nić zdro­wie naszej społeczności”.