Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Kana­dy Marc Gar­ne­au stwier­dził, że rząd fede­ral­ny nie wyklu­czy powo­ła­nia się na fede­ral­ną usta­wę o sytu­acjach kry­zy­so­wych w celu ogra­ni­cze­nia podró­ży, ponie­waż nie­któ­re czę­ści kra­ju nadal doświad­cza­ją wyso­kich wskaź­ni­ków zaka­żeń COVID-19.

„Przy­glą­da­my się wszyst­kim poten­cjal­nym dzia­ła­niom, aby upew­nić się, że może­my osią­gnąć nasze cele. Usta­wa o sytu­acjach nad­zwy­czaj­nych to coś, cze­go nie nale­ży lek­ce­wa­żyć” — powie­dział Gar­ne­au w nie­dziel­nym wywia­dzie dla Rose­ma­ry Bar­ton Live

Usta­wa dawa­ła­by rzą­do­wi upraw­nie­nia do regu­lo­wa­nia lub zaka­zy­wa­nia podró­ży „do, z lub na dowol­nym okre­ślo­nym obsza­rze, gdzie to koniecz­ne dla ochro­ny zdro­wia lub bez­pie­czeń­stwa osób fizycznych.”

W pią­tek pre­mier Justin Tru­de­au wezwał Kana­dyj­czy­ków do ponow­ne­go prze­my­śle­nia wszyst­kich pla­nów podró­ży wewnątrz i poza gra­ni­ca­mi Kana­dy, szcze­gól­nie w obli­czu zbli­ża­ją­cej się prze­rwy marcowej.

Zapy­ta­ny przez Rose­ma­ry Bar­ton, głów­ną kore­spon­dent­kę poli­tycz­ną CBC, kie­dy takie pla­ny zosta­ną ogło­szo­ne, Gar­ne­au powie­dział, że trwa­ją na ten temat rozmowy.

Mini­ster powie­dział rów­nież, że Kana­da roz­wa­ża wpro­wa­dze­nie testów COVID-19 na przej­ściach lądo­wych mię­dzy Kana­dą a USA.

„Było­by łatwiej to zro­bić … gdy­by­śmy mie­li szyb­kie testy , ponie­waż testo­wa­nie na gra­ni­cy jest nie­co trud­niej­sze. Ale jest to coś, o czym myśli­my bar­dzo poważ­nie” — powie­dział Garneau.

Gra­ni­ca kana­dyj­sko-ame­ry­kań­ska pozo­sta­je zamknię­ta dla mniej waż­nych podró­ży do 21 lutego.