Cór­ka pre­mie­ra Onta­rio, Douga For­da, udo­stęp­ni­ła już dru­gie antysz­cze­pion­ko­we wystą­pie­nie na Insta­gra­mie  w cią­gu minio­nych dwóch mie­się­cy kry­ty­ku­jąc przy­mus szcze­pień i wpro­wa­dze­nie pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych w Ontario.

Kri­sta Ford Hay­nes zachę­ca swo­ich obser­wa­to­rów do zada­wa­nia pytań na temat szcze­pio­nek COVID-19, jed­no­cze­śnie wyra­ża­jąc swo­ją dez­apro­ba­tę dla pasz­por­tów szczepionkowych.

Ford Hay­nes twier­dzi, że maski są nie­sku­tecz­ne, a szcze­pion­ki osła­bia­ją natu­ral­ną odpor­ność orga­ni­zmu  na wiru­sa. Jej nagra­nie   poja­wi­ło się, gdy rząd na cze­le któ­re­go stoi jej ojciec  pró­bu­je prze­ko­nać miesz­kań­ców Onta­rio do uzy­ska­nia 90% wskaź­ni­ka szcze­pień, “w celu uzy­ska­nia odpor­no­ści stad­nej na wariant Delta”.

Cór­ka Douga For­da wcze­śniej już opu­bli­ko­wa­ła inny film prze­ciw­ko szcze­pion­kom, w któ­rym wska­zy­wa­ła, że ​​szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 nie są bezpieczne.