Poli­cja w Toron­to ostrze­ga cię przed oszu­stwem taksówkowym.

Poli­cja poin­for­mo­wa­ła, że cho­dzi o oso­bę poda­ją­cą się za tak­sów­ka­rza, a dru­gą za klienta.

Fał­szy­wy klient pod­cho­dzi do kogoś i pro­si o pomoc w opła­ce­niu prze­jaz­du, ponie­waż kie­row­ca odma­wia przy­ję­cia gotów­ki z powo­du COVID-19. Następ­nie pro­szą ofia­rę, aby uży­ła swo­jej kar­ty debe­to­wej lub kre­dy­to­wej do zapła­ty w zamian za gotówkę.

reklama

Ofia­ra wpro­wa­dza następ­nie swój kod PIN do zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go ter­mi­na­la sprze­da­ży, a urzą­dze­nie reje­stru­je dane kar­ty i kod PIN. Po trans­ak­cji ofia­ra otrzy­mu­je kolej­ną kar­tę ban­ko­wą przy­po­mi­na­ją­cą tę, któ­rej wła­śnie użyła.

Oszu­ści są wte­dy w posia­da­niu rze­czy­wi­stej kar­ty debe­to­wej ofia­ry i mogą uży­wać kodu PIN do doko­ny­wa­nia zaku­pów i wypłat.

Poli­cja przy­po­mi­na ludziom, aby nigdy nie doko­ny­wa­li płat­no­ści za nie­zna­ną oso­bę za pomo­cą kar­ty ban­ko­ma­to­wej lub kre­dy­to­wej w zamian za gotówkę