Pod­czas wystą­pie­nia w Fre­de­ric­ton lider kon­ser­wa­ty­stów Erin O’To­ole, mówił o tym, co pla­nu­je zro­bić, by Kana­dyj­czy­kom zosta­wa­ło w kie­sze­niach wię­cej pie­nię­dzy niż obec­nie. Pod­kre­ślał, że obec­nie mamy naj­wyż­szą infla­cję od 20 lat, dro­że­je ben­zy­na i arty­ku­ły spo­żyw­cze. “Tak wyglą­da Kana­da Justi­na Tru­de­au i NDP”, pod­su­mo­wał. Jego zda­niem nale­ży przede wszyst­kim zacząć kon­tro­lo­wać inflację.

Aby obni­żyć ceny żyw­no­ści, kon­ser­wa­ty­ści pro­po­nu­ją pod­nie­sie­nie mak­sy­mal­nej kary za usta­la­nie cen z 24 milio­nów do 100 milio­nów dola­rów. Par­tia chce wpro­wa­dzić m.in. karę wię­zie­nia dla kie­row­ni­ków przed­się­biorstw ska­za­nych za udział w zmo­wach ceno­wych. O’To­ole mówi też o wdro­że­niu kodek­su chro­nią­ce­go dostaw­ców i pro­mu­ją­ce­go kon­ku­ren­cję na ryn­ku żywności.

W ramach pro­po­no­wa­ne­go Canada’s Reco­ve­ry Plan kon­ser­wa­ty­ści pro­po­nu­ją sze­reg roz­wią­zań, dzię­ki któ­rym rodzi­nom ma się żyć łatwiej. Kon­ser­wa­ty­ści chcą: otwo­rzyć sek­tor ban­ko­wy, tak by Kana­dyj­czy­cy mie­li łatwiej­szy dostęp do usług ban­ko­wych ofe­ro­wa­nych przez fir­my z dzie­dzi­ny “fin­tech” (finan­cial tech­no­lo­gy), a tak­że zle­cić urzę­do­wi ds. kon­ku­ren­cji zba­da­nie spra­wy opłat ban­ko­wych, zwięk­szyć przej­rzy­stość nali­cza­nia opłat za zarzą­dza­nie finan­sa­mi, wal­czyć z mono­po­li­sta­mi pod­bi­ja­ją­cy­mi ceny i nie dopusz­czać do łącze­nia firm, któ­re mogło­by zna­czą­co zmniej­szyć kon­ku­ren­cję w danym sek­to­rze, pro­wa­dzić do zwol­nień i wzro­stu cen.

Reklama