Nowo przed­ło­żo­ne prze­pi­sy doty­czą­ce bro­ni pozwa­la­ją wła­dzom muni­cy­pal­nym na wpro­wa­dze­nie zaka­zu posia­da­nia bro­ni krótkiej.

Pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział, że  środ­ki te zosta­ną popar­te poważ­ny­mi kara­mi w celu wyeg­ze­kwo­wa­nia tych prze­pi­sów, w tym kary wię­zie­nia dla osób łamią­cych prze­pi­sy wpro­wa­dza­ne przez miasta.

Wie­lu zwo­len­ni­ków kon­tro­li bro­ni doma­ga­ło się wpro­wa­dze­nia ogól­no­kra­jo­we­go zaka­zu posia­da­nia bro­ni krót­kiej, ostrze­ga­jąc, że pozo­sta­wie­nie tego w gestii miast i gmin spo­wo­do­wa­ło­by “nie­sku­tecz­ną mozai­kę przepisów”.

Zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi,   usta­wa zapo­wia­da rów­nież wykup sze­ro­kie­go wachla­rza nie­daw­no zaka­za­nej bro­ni pal­nej, któ­rą rząd uwa­ża za broń szturmową.
Usta­wa zwięk­szy rów­nież sank­cje kar­ne za prze­myt i han­del bro­nią, a tak­że zwięk­sza zdol­ność poli­cji i stra­ży gra­nicz­nej do powstrzy­my­wa­nia nie­le­gal­ne­go impor­tu broni

Stwa­rza rów­nież nowe prze­stęp­stwa zwią­za­ne ze zmia­ną pojem­no­ści maga­zyn­ków i wpro­wa­dza ostrzej­sze ogra­ni­cze­nia w impor­cie amunicji.