Sprze­daż w stycz­niu wzro­sła o 35,2% od stycz­nia 2020 r.

A sprze­daż w pierw­szym mie­sią­cu roku wzro­sła o dwa pro­cent w porów­na­niu z grud­niem ubie­głe­go roku, poin­for­mo­wa­ło we wto­rek Cana­dian Real Esta­te Association.

Rze­czy­wi­sta kra­jo­wa śred­nia cena sprze­da­ne­go domu rów­nież wzro­sła w stycz­niu do rekor­do­we­go pozio­mu 621 525 dola­rów o 22,8 pro­cent wię­cej niż w tym samym mie­sią­cu ubie­głe­go roku.

reklama

Ceny domów jed­no­ro­dzin­nych wzro­sły o 2,6 pro­cent mie­siąc do mie­sią­ca i solid­ne 17,4 pro­cent rok do roku, pod­czas gdy ceny miesz­kań wzro­sły o mniej niż 0,2 pro­cent mie­siąc do mie­sią­ca i spa­dły o 3,3 pro­cent rok do roku.

„Wzrost poda­ży jest tym, cze­go tak wie­le ryn­ków napraw­dę potrze­bu­je w tym roku, aby przy­cią­gnąć ludzi do domów, któ­rych chcą, i aby ceny nie rosły bar­dziej niż obec­nie” — mówią eksperci.

Ryn­ki w Van­co­uver, Toron­to wciąż są gorą­ce. CREA stwier­dzi­ła, że ​​Gre­ater Van­co­uver i Gre­ater Toron­to Area, dwa z naj­bar­dziej aktyw­nych i naj­droż­szych ryn­ków w kra­ju, w stycz­niu bar­dzo szyb­ko się nadal rozgrzewały

Śred­nia cena domu wol­no­sto­ją­ce­go  w GTA wyno­si­ła 941 100 dola­rów, a w Van­co­uver nie­co ponad 1 milion dolarów.

Ceny na obsza­rach takich jak Vau­ghan i Mar­kham w Onta­rio osią­gnę­ły poziom, któ­ry szokuje

W Bar­rie, widzi­my 40 ofert na domy  po 750 000 dolarów.

CREA twier­dzi, że wzrost cen rok do roku od 25 do 30 pro­cent zaob­ser­wo­wa­no w wie­lu regio­nach Onta­rio, w tym w Bar­rie, Nia­ga­ra, Gray-Bru­ce Owen Sound, Huron Perth, Kawar­tha Lakes, Lon­don i St. Tho­mas, North Bay, Sim­coe i Southern Geo­r­gian Bay.

Jed­nak naj­więk­sze zyski rok do roku — ponad 30 pro­cent — odno­to­wa­no w regio­nie Lake­lands w pro­win­cji Onta­rio, Nor­thum­ber­land Hills, Quin­te, Til­l­son­burg District i Woodstock-Ingersoll.

Za część tego zja­wi­ska odpo­wie­dzial­ne są roz­le­wa­nie się miast i pan­de­mia. Ludzie chcą być poza mia­stem, chcą mieć wła­sne domy i nie chcą uży­wać wind.