W sobo­tę sta­no­wi­sko w rzą­dzie Mate­usza Mora­wiec­kie­go stra­cił zwią­za­ny z Soli­dar­ną Pol­ską wice­mi­ni­ster Janusz Kowal­ski. Ta decy­zja spo­tka­ła się z kry­ty­ką jego for­ma­cji poli­tycz­nej, któ­ra pod­kre­śla, że odwo­ła­nie wice­mi­ni­stra Akty­wów Pań­stwo­wych „nastą­pi­ło wbrew umo­wie koalicyjnej”.

 

Decy­zję o usu­nię­ciu z rzą­du wice­mi­ni­stra Janu­sza Kowal­skie­go pod­ję­ło kie­row­nic­two Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Powo­dem dymi­sji poli­ty­ka Soli­dar­nej Pol­ski mia­ły być jego ostre wypo­wie­dzi na temat rzą­do­wej stra­te­gii nego­cja­cyj­nej w spra­wie nowe­go budże­tu Unii Euro­pej­skiej. Zda­niem PAP w dymi­sji mia­ła „pomóc” tak­że dekla­ra­cja poli­ty­ka, że nie zamie­rza zaszcze­pić się prze­ciw­ko Covid-19. W związ­ku z dymi­sją Janu­sza Kowal­skie­go, Soli­dar­na Pol­ska wysto­so­wa­ła oświad­cze­nie, w któ­rym kry­ty­ku­je decy­zję premiera.

 

Reklama

„Nega­tyw­nie oce­nia­my odwo­ła­nie reko­men­do­wa­ne­go przez Soli­dar­ną Pol­skę na sta­no­wi­sko wice­mi­ni­stra Akty­wów Pań­stwo­wych Janu­sza Kowal­skie­go. Nastą­pi­ło to wbrew umo­wie koali­cyj­nej zawar­tej w ramach Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy. Dzie­je się to zaraz po sprze­ci­wie mini­strów Soli­dar­nej Pol­ski wobec uchwał Rady Mini­strów zwią­za­nych z przy­ję­ciem usta­leń szczy­tu Rady Euro­pej­skiej z grud­nia 2020 r. oraz Poli­ty­ki Ener­ge­tycz­nej Pol­ski do 2040 r.” – napi­sa­no w oświad­cze­niu przy­go­to­wa­nym przez pre­zy­dium zarzą­du Soli­dar­nej Polski.

W oświad­cze­niu poli­ty­ków par­tii Zbi­gnie­wa Zio­bro zna­la­zły się rów­nież kry­tycz­ne opi­nie na temat kształ­tu pro­wa­dzo­nej przez Mate­usza Mora­wiec­kie­go poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej i unij­nej. Soli­dar­na Pol­ska wska­zu­je, że nie zga­dza się na trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną i wpro­wa­dza­nie tzw. „zie­lo­ne­go ładu”. „Nie zga­dza­my się na nie­zwy­kle kosz­tow­ną dla pol­skiej gospo­dar­ki trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną i rezy­gna­cję z węgla, któ­ry jest waż­nym źró­dłem naszej suwe­ren­no­ści ener­ge­tycz­nej. Zaostrze­nie reduk­cji emi­sji dwu­tlen­ku węgla uwa­ża­my za nie­zgod­ne z inte­re­sa­mi gospo­dar­czy­mi pań­stwa” – czy­ta­my w sta­no­wi­sku Soli­dar­nej Polski.

 

„Nie ma też naszej zgo­dy na łącze­nie budże­tu UE z kry­te­ria­mi ide­olo­gicz­ny­mi. Wszyst­kie te decy­zje pro­wa­dzą do obni­że­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści pol­skiej gospo­dar­ki i pogor­sze­nia pozio­mu życia Pola­ków. Obser­wu­je­my nega­tyw­ne kon­se­kwen­cje decy­zji pod­ję­tych na forum unij­nym przez pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go” – brzmi oświad­cze­nie par­tii Zbi­gnie­wa Ziobro.

za dorzeczy.pl