Od niedzieli w Izraelu osoby posiadające tzw. zielony paszport (zaszczepione przeciwko COVID-19) i te, które wyzdrowiały, będą mogły korzystać z siłowni i basenów, uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i religijnych, przebywać w hotelach i w synagogach.

W związ­ku z sys­te­ma­tycz­nym spad­kiem wskaź­ni­ków zapa­dal­no­ści, szcze­gól­nie wśród grup wyso­kie­go ryzy­ka (do cze­go przy­czy­ni­ła się spraw­na kam­pa­nia szcze­pień), izra­el­skie wła­dze zde­cy­do­wa­ły się na polu­zo­wa­nie nie­któ­rych obostrzeń nało­żo­nych pod koniec grud­nia w ramach tzw. trze­cie­go lockdownu.

Skle­py, cen­tra han­dlo­we, tar­go­wi­ska i biblio­te­ki będą otwar­te dla wszyst­kich Izra­el­czy­ków, jed­nak część miejsc – w tym nie­któ­re syna­go­gi – będą dostęp­ne tyl­ko dla osób zaszcze­pio­nych oraz ozdrowieńców.

„Zie­lo­ny pasz­port” – prze­mia­no­wa­ny osta­tecz­nie na „zie­lo­ną prze­pust­kę”, by unik­nąć sko­ja­rzeń ze swo­bod­ny­mi podró­ża­mi zagra­nicz­ny­mi – może być przy­zna­ny tym, któ­rzy co naj­mniej tydzień wcze­śniej przy­ję­li dru­gą daw­kę szcze­pion­ki i oko­ło 740 tys. oso­bom, któ­re prze­szły zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem. Będzie on waż­ny sześć mie­się­cy od daty otrzy­ma­nia dru­giej dawki.

Ist­nie­ją trzy spo­so­by otrzy­ma­nia prze­pust­ki. Izra­el­czy­cy mogą ścią­gnąć wyma­ga­ny cer­ty­fi­kat w wer­sji do wydru­ko­wa­nia bez­po­śred­nio na tele­fon komór­ko­wy za pomo­cą apli­ka­cji (przez stro­nę Mini­ster­stwa Zdro­wia), a korzy­sta­jąc z info­li­nii Mini­ster­stwa mogą zamó­wić prze­pust­kę pocz­tą tra­dy­cyj­ną. W każ­dym przy­pad­ku muszą podać swo­je dane osobowe.

Wła­ści­cie­le pla­có­wek, któ­re hono­ru­ją „zie­lo­ne prze­pust­ki”, nie będą potrze­bo­wa­li dodat­ko­we­go sprzę­tu do ska­no­wa­nia kodów QR znaj­du­ją­cych się na prze­pu­st­ce, ponie­waż umoż­li­wia to apli­ka­cja w tele­fo­nie. Zobo­wią­za­ni będą jed­nak do umiesz­cze­nia, przy wej­ściu spe­cjal­ne­go zie­lo­ne­go ozna­ko­wa­nia oraz infor­ma­cji w języ­ku hebraj­skim, arab­skim i angiel­skim, o obo­wiąz­ku przed­sta­wie­nia cer­ty­fi­ka­tu przez klientów.

Dzie­ci, któ­re prze­szły zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem, rów­nież mogą otrzy­mać prze­pust­kę i towa­rzy­szyć swo­im rodzi­com. Resz­ta naj­młod­szych będzie musia­ła mieć nega­tyw­ny wynik testu, by np. prze­by­wać w hote­lu czy korzy­stać z basenu.

Pomi­mo wej­ścia w życie sys­te­mu „zie­lo­nych prze­pu­stek” nadal obo­wią­zu­ją ogra­ni­cze­nia w licz­bie osób prze­by­wa­ją­cych jed­no­cze­śnie w danym obiek­cie. W wypad­ku siłow­ni i base­nów obo­wią­zu­je zasa­da, że jest to jed­na oso­ba na sie­dem metrów kwa­dra­to­wych, a pod­czas imprez kul­tu­ral­nych i spor­to­wych w pomiesz­cze­niach może znaj­do­wać się 300, a na dwo­rze 500 osób.

Znaj­du­ją­cy się na prze­pu­st­ce cer­ty­fi­kat gene­ro­wa­ny w posta­ci kodu QR został już skry­ty­ko­wa­ny jako łatwy do pod­ro­bie­nia. Według jed­ne­go z tam­tej­szych mediów, ponad 100 tys. użyt­kow­ni­ków dołą­czy­ło do grup ofe­ru­ją­cych fał­szy­we kody do kupienia.

Mini­ster zdro­wia Izra­ela, Juli Edelsz­tajn, zapo­wie­dział suro­we kary za łama­nie pra­wa w tym zakre­sie, jed­no­cze­śnie zapew­nił, że „w Izra­elu nie będzie przy­mu­so­wych szcze­pień” i „nie będzie żad­nych sank­cji wobec tych, któ­rzy się nie szczepią”.

Ponad 4,2 milio­na z 9,3 milio­nów Izra­el­czy­ków otrzy­ma­ło już pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki, z cze­go 2,8 milio­na przy­ję­ło obie daw­ki. Obec­nie oko­ło 3 milio­ny osób w kra­ju nie kwa­li­fi­ku­je się do szcze­pie­nia. W skład tej gru­py wcho­dzą dzie­ci poni­żej 16 roku życia oraz ozdrowieńcy.

„Idź, zaszczep się, zdo­bądź »zie­lo­ną prze­pust­kę« i zacznij swój powrót życia” – zachę­cał w sobo­tę wie­czo­rem pre­mier Ben­ja­min Netanjahu.

Wkrót­ce potem stro­na Mini­ster­stwa Zdro­wia prze­sta­ła cza­so­wo dzia­łać z powo­du wzmo­żo­nej aktyw­no­ści użytkowników.

PAP