Oto kil­ka pod­sta­wo­wych infor­ma­cji o zegar­ku i dla­cze­go jest on tak wyjątkowy.

Moja fir­ma od 25 lat pro­du­ku­je w Kana­dzie zegar­ki. Przede wszyst­kim robię je dla puł­ków kana­dyj­skie­go woj­ska i wie­lu zna­czą­cych agen­cji rzą­do­wych.
W 1997 r. FBI odde­le­go­wa­ło moje­go męża Kazi­mie­rza Kon­ke­la do Pol­ski do szko­le­nia pol­skiej poli­cji pań­stwo­wej. W tym cza­sie wyko­na­łam pięć zegar­ków z pol­skim orłem jako pre­zen­ty dla gospo­da­rzy, m.in. dla pre­mie­ra oraz komi­sa­rza poli­cji Mar­ka Papa­ły, któ­ry został zamor­do­wa­ny sześć mie­się­cy po tym, jak mój mąż opu­ścił Pol­skę.
Mój mąż był rów­nież zaan­ga­żo­wa­ny w odszu­ki­wa­nie krew­nych zapo­mnia­nych pol­skich wete­ra­nów. Ojciec moje­go męża był Kaszu­bem, pol­skim żoł­nie­rzem pod­czas dru­giej woj­ny świa­to­wej, któ­ry dwu­krot­nie uciekł z obo­zów jeniec­kich; i był prze­trzy­my­wa­ny w dwóch obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych.
Wie­lu oso­bom spodo­bał się zega­rek, któ­ry zro­bi­łam wów­czas i dla­te­go posta­no­wi­łam powtó­rzyć limi­to­wa­ną serię.
Zega­rek powle­ka­ny jest 24-kara­to­wym zło­tem, ma japoń­ski mecha­nizm Seiko, efek­tow­ny skó­rza­ny pasek, gra­we­ro­wa­ne etui z godłem i napi­sem w języ­ku pol­skim i angiel­skim, na wytła­cza­nym aksa­mit­nym pudeł­ku kolek­cjo­ner­skim. Sta­no­wi dosko­na­ły pre­zent dla każ­de­go, kto dum­ny jest ze swo­jej polskości.

Robin Devi­ne (Kon­kel)