W  analizie poświęconej nowym mutacjom wirusa SARS-Cov‑2 czytamy:

Sły­szy­my, że wariant ziden­ty­fi­ko­wa­ny po raz pierw­szy w Wiel­kiej Bry­ta­nii może być bar­dziej śmier­cio­no­śny. Czy doty­czy to wszyst­kich grup wiekowych?
„Na pod­sta­wie ogra­ni­czo­nych dowo­dów, któ­re posia­da­my, wyda­je się, że doty­czą one wszyst­kich grup wie­ko­wych” — powie­dzia­ła CBC News Network Maria Sun­da­ram, epi­de­mio­log cho­rób zakaź­nych z Toronto.

Patrick Val­lan­ce, głów­ny dorad­ca nauko­wy bry­tyj­skie­go pre­mie­ra Bori­sa John­so­na, stwier­dził, że poprzed­nia śred­nia śmier­tel­ność 60-lat­ków (czy­li w gru­pie pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka ‑red.) w Wiel­kiej Bry­ta­nii z powo­du COVID-19 wyno­si­ła oko­ło 1%. W nowym warian­cie moż­na spo­dzie­wać się śmier­tel­no­ści na pozio­mie 1,3 — 1,4 % zara­żo­nych osób.

Względ­ny wzrost wskaź­ni­ka śmier­tel­no­ści „wyda­je się być widocz­ny w róż­nych gru­pach wie­ko­wych” — piszą naukow­cy. „Bez­względ­ne ryzy­ko zgo­nu na infek­cję pozo­sta­je niskie”.

 

Do we know how effec­ti­ve vac­ci­nes are aga­inst the variants? Your COVID-19 questions answered