Par­la­ment Kana­dy przy­jął nie­wią­żą­cy wnio­sek, któ­ry mówi, że trak­to­wa­nie przez Chi­ny muzuł­mań­skiej mniej­szo­ści ujgur­skiej sta­no­wi ludo­bój­stwo i wzy­wa rząd pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au, aby uczy­nił to samo.

Wnio­sek, spon­so­ro­wa­ny przez opo­zy­cyj­ną Par­tię Kon­ser­wa­tyw­ną, prze­szedł w ponie­dzia­łek sto­sun­kiem gło­sów 266–0 w Izbie Gmin, cho­ciaż Tru­de­au i pra­wie cały jego gabi­net wstrzy­ma­li się od głosu.

„Ponad milion Ujgu­rów i innych turec­kich muzuł­ma­nów jest lub było w obo­zach. Zezna­nia, któ­re sły­sze­li­śmy od świad­ków i oca­la­łych [były] prze­ra­ża­ją­ce ”- powie­dział repor­te­rom po gło­so­wa­niu lider Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej Erin O’Toole.

Cong Peiwu, amba­sa­dor Chin w Kana­dzie, odrzu­cił wnio­sek Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej i powie­dział, że „w Xin­jian­gu w ogó­le nie ma tak zwa­ne­go„ ludo­bój­stwa ””. „Kil­ka osób w Kana­dzie i nie­któ­rych innych kra­jach zachod­nich mówi o prze­strze­ga­niu war­to­ści, ale jed­ną waż­ną czę­ścią war­to­ści powin­no być: sza­no­wa­nie fak­tów i zaprze­sta­nie sze­rze­nia dez­in­for­ma­cji, a nawet kłamstw” — powie­dział Cong w oświad­cze­niu opu­bli­ko­wa­nym na stro­nie inter­ne­to­wej amba­sa­dy chińskiej.

Amba­sa­dor wezwał rów­nież Kana­dę do „zaprze­sta­nia inge­ro­wa­nia w wewnętrz­ne spra­wy Chin w jaki­kol­wiek spo­sób, aby nie powo­do­wać dal­szych szkód w sto­sun­kach Chiny-Kanada”.

W zeszłym mie­sią­cu Wiel­ka Bry­ta­nia oskar­ży­ła Chi­ny o łama­nie praw czło­wie­ka sta­no­wią­ce „ prze­ra­ża­ją­ce bar­ba­rzyń­stwo ” wobec Ujgurów.

za al-jaze­era