Dzię­ki gło­som Soli­dar­nej Pol­ski w Sej­mie przy­ję­to w czwar­tek wnio­sek ws. prze­ka­za­nia przez mini­stra kul­tu­ry Pio­tra Gliń­skie­go infor­ma­cji na temat środ­ków przy­zna­nych z Fun­du­szu Wspar­cia Artystów.

Wśród posłów, któ­rzy popar­li wnio­sek zna­leź­li się m.in. Zbi­gniew Zio­bro, Michał Wój­cik, Jan Kan­thak, Seba­stian Kale­ta, Michał Woś i Janusz Kowalski.

Dla­cze­go koali­cjant PiS zde­cy­do­wał się na taki krok? Odpo­wiedź na to pyta­nie opu­bli­ko­wa­no na Twit­te­rze Soli­dar­nej Pol­ski. “Wydat­ko­wa­nie środ­ków z Fun­du­szu Wspar­cia Arty­stów wzbu­dzi­ło wie­le gło­sów obu­rze­nia wśród wybor­ców Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy. Mają oni pra­wo do infor­ma­cji. Dla­te­go gło­so­wa­li­śmy za jaw­no­ścią” – podkreślono.

Soli­dar­na Pol­ska zwra­ca uwa­gę, iż wąt­pli­wo­ści wśród poli­ty­ków tego ugru­po­wa­nia budzą tak­że infor­ma­cje opu­bli­ko­wa­ne na łamach naj­now­sze­go nume­ru tygo­dni­ka “Do Rze­czy”. Rafał Ziem­kie­wicz w arty­ku­le “Prze­mysł pogar­dy” powo­łu­jąc się na listę dofi­nan­so­wań Pol­skie­go Insty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej napi­sał, że “Dobra zmia­na” zamie­rza wspie­rać powsta­nie fil­mów poka­zu­ją­cych pol­skie koł­tuń­stwo, kola­bo­ra­cję i degrengoladę.

“ZP trwa. To war­tość. Dla­te­go musi­my dbać o nasz pro­gram — są medial­ne infor­ma­cje o prze­ka­zy­wa­niu dużych pie­nię­dzy na pro­jek­ty ata­ku­ją­ce pol­ską histo­rię i Pola­ków — wybor­cy mają pra­wo do rze­tel­nej infor­ma­cji” – pod­kre­śli­ło w kolej­nym twe­ecie ugru­po­wa­nie Zbi­gnie­wa Ziobry.