Kra­dzie­że kata­li­za­to­rów samo­cho­do­wych sta­ją się coraz bar­dziej popu­lar­ne ponie­waż metal w środ­ku jest cen­niej­szy niż złoto.
Kra­dzież kata­li­za­to­rów z ukła­du wyde­cho­we­go pojaz­dów sta­je się w Kana­dzie coraz więk­szym pro­ble­mem. To nie jest nowa kwe­stia, mówi Bry­an Gast,  dyrek­tor służb śled­czych w Insu­ran­ce Bure­au of Cana­da ale wraz ze wzro­stem cen nie­któ­rych meta­li rośnie rów­nież licz­ba kradzieży.

Kata­li­za­tor jest czę­ścią ukła­du wyde­cho­we­go pojaz­du. Prze­kształ­ca zanie­czysz­cze­nia w mniej tok­sycz­ny mate­riał. Wyjąt­kiem są pojaz­dy elek­trycz­ne, któ­re ich nie mają, ponie­waż nie wytwa­rza­ją żad­nych emisji.

Zło­dzie­je pozy­sku­ją z kata­li­za­to­ra trzy meta­le: pla­ty­nę, rod i pallad.

Te meta­le są teraz cen­niej­sze niż złoto.

Według stro­ny inter­ne­to­wej Kit­co Metals z sie­dzi­bą w Mont­re­alu, któ­ra kupu­je i sprze­da­je meta­le, a tak­że infor­mu­je o tren­dach ryn­ko­wych, pal­lad jest obec­nie sprze­da­wa­ny za nie­co ponad 2800 CAD za uncję, cho­ciaż pro­gno­za Kit­co 2021 mówi, że pod koniec roku może wzro­snąć do 3000 cad.

Pla­ty­na sprze­da­wa­ła się w ponie­dzia­łek po 1500 dol. za uncję, a rod pod koniec lute­go za oko­ło 30 000 dol. za uncję.

Jed­ną z przy­czyn wzro­stu cen jest to, że w mia­rę jak pro­du­cen­ci samo­cho­dów pro­du­ku­ją pojaz­dy speł­nia­ją­ce zaostrza­ją­ce się nor­my emi­sji,  potrze­bu­ją wię­cej tych meta­li w nowym katalizatorze.

Według poli­cji 1 stycz­nia a 12 lute­go tego roku w samym tyl­ko regio­nie Water­loo odno­to­wa­no 81 przy­pad­ków kra­dzie­ży katalizatorów.

Scott Tra­cey, rzecz­nik poli­cji w Guelph, mówi, że zło­dzie­je wczoł­gu­ją się pod pojazd i wyci­na­ją  kata­li­za­tor z rury wydechowej.

W czerw­cu ubie­głe­go roku 20 pojaz­dów Cana­da Post zosta­ło zaata­ko­wa­nych przez zło­dziei w Otta­wie . Poli­cja w Sud­bu­ry zgło­si­ła 52 kra­dzie­że kata­li­za­to­rów w okre­sie od 1 czerw­ca do 31 grud­nia 2020 r.

Jak chro­nić pojaz­dy? Dwa naj­tań­sze i naj­bar­dziej opła­cal­ne spo­so­by to:

Jeśli to moż­li­we, par­kuj w garażu.
Jeśli nie możesz zapar­ko­wać w gara­żu, zapar­kuj w dobrze oświe­tlo­nym miej­scu. Nie­któ­rzy przy­spa­wu­ją kata­li­za­tor do ramy pojaz­du lub zakła­da­ją na nie­go spe­cjal­ny ekran.