Wszyst­kie pasy auto­stra­dy 400 były zablo­ko­wa­ne w obie stro­ny mię­dzy auto­stra­dą 88 i Maple­view Dri­ve w Bar­rie, ponie­waż doszło tam do licz­nych koli­zji wywo­ła­nych przez zamieć i ogra­ni­cze­nie widoczności,

„Sza­cu­ję, że w tej chwi­li jest to kil­ka­dzie­siąt pojaz­dów — infor­mo­wał w poście sierż.  Ker­ry Schmidt z OPP nie było poważ­nych obrażeń

„Widocz­ność (jest) mniej­sza niż 400 metrów

Oko­ło 14:10 Envi­ron­ment Cana­da wyda­ła ostrze­że­nie przed szkwa­ła­mi śnież­ny­mi dla Bar­rie i wie­lu oko­licz­nych obsza­rów, takich jak Col­lin­gwo­od, Midland i Orillia.

Agen­cja ostrze­gła, że ​​dziś i dziś wie­czo­rem moż­li­we są „nie­bez­piecz­ne” zamie­cie śnież­ne i śnieżyca.

Ostrze­że­nie mówi­ło, że sil­ny wiatr i wie­ją­cy śnieg mogą nagle spo­wo­do­wać, że widocz­ność spad­nie pra­wie do zera.