Zwra­cam się w imie­niu Rodzi­ny  Jaku­ba o wspar­cie i zamiesz­cze­nie tego komu­ni­ka­tu na łamach pisma.

Jakub zmarł w wie­ku 27 lat był jedy­nym żywi­cie­lem i gło­wą rodzi­ny osie­ro­cił trój­kę małych dzie­ci wraz z żoną.

Rodzi­na jest u kre­su wytrzy­ma­ło­ści psy­chicz­nej i na skra­ju ban­kruc­twa, pro­si o wspar­cie celem pokry­cia kosz­tów pogrze­bu i dal­szej egzystencji.

Wszyst­kich tych z Pań­stwa,  któ­rym cier­pie­nie i nagła śmierć oso­by bli­skiej nie jest obce, pro­si­my o wspar­cie i oka­za­nie dobre­go ser­ca, poni­żej poda­ję numer kon­ta, gdzie mogą Pań­stwo doko­nać wpła­ty, aby ulżyć w cier­pie­niu i zbu­do­wać pierw­szy KROK do egzy­sten­cji zdru­zgo­ta­nej rodzi­nie po utra­cie ojca i jedy­ne­go żywiciela.

Dołą­czam rów­nież numer tele­fo­nu gdzie Pań­stwo otrzy­ma­ją wię­cej info w tej sprawie !!!

NUMER KONTA.
ROYAL BANK OF CANADA 🇨🇦
RBC. ACCOUNT # 1006329
Z DOPISKIEM POMOC DLA JAKUBA

Pod­pi­sał. Wie­lo­let­ni przy­ja­ciel rodziny

Robert Lesz­czyn­ski,
Wię­cej info pod nume­rem telefonu.
Cell. 416–988-8247. PROSZE O KONTAKT

Bóg zapłać za wasze wspar­cie i oka­za­ną Pomoc !!!