Sześć ksią­żek dr. Seus­sa, auto­ra jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek dla dzie­ci w USA, nie będzie wzna­wia­nych.  — Te książ­ki uka­zu­ją ludzi w krzyw­dzą­cy i zły spo­sób — stwier­dzi­ło w oświad­cze­niu Dr. Seuss Enter­pri­ses, orga­ni­za­cja zaj­mu­ją­ca się dba­niem o spu­ści­znę zmar­łe­go w 1991 r. auto­ra ponad 60 książek.

W efek­cie wstrzy­ma­na zosta­nie sprze­daż ksią­żek pt. “And to Think That I Saw It on Mul­ber­ry Stre­et”, “If I Ran the Zoo”, “McElligot’s Pool”, “On Bey­ond Zebra!”, “Scram­bled Eggs Super!”, i “The Cat’s Quizzer”.

 

Część dzieł docze­ka­ło w ostat­nich deka­dach hol­ly­wodz­kich ekra­ni­za­cji, w tym “Grinch”, “Lorax” i “Hor­ton sły­szy Ktosia”.

Jak poda­je “Washing­ton Post”, w 2019 roku pod­czas bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez naukow­ców Katie Ishi­zu­ka i Ramo­na Ste­phen­sa prze­ana­li­zo­wa­no 50 ksią­żek dla dzie­ci i ponad 2200 posta­ci stwo­rzo­nych przez dzie­się­cio­le­cia przez Dr. Seus­sa. Odkry­to, że “spo­śród 2 240 (ziden­ty­fi­ko­wa­nych) posta­ci, jest czter­dzie­ści pięć o innej rasie, co daje 2 pro­cent cał­ko­wi­tej licz­by posta­ci”. Spo­śród tych 45 posta­ci, 43 wyka­zy­wa­ły cechy zacho­wa­nia lub wygląd, któ­re są zgod­ne z krzyw­dzą­cy­mi i ste­reo­ty­po­wy­mi wzor­ca­mi — stwierdzono.

Kura­to­ria szkol­ne  w całych Sta­nach Zjed­no­czo­nych rów­nież odcho­dzą od Dr. Seuss.

„Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne w ostat­nich latach ujaw­ni­ły sil­ne pod­tek­sty raso­we w wie­lu książ­kach napi­sa­nych / zilu­stro­wa­nych przez dr Seus­sa” — podał okręg szkol­ny w hrab­stwie Loudo­un w sta­nie Wir­gi­nia w oświadczeniu.

W 2018 roku muzeum dr Seus­sa w jego rodzin­nym Spring­field usu­nę­ło mural, któ­ry zawie­rał azja­tyc­ki stereotyp.

Autor i peda­gog Her­bert R. Kohl twier­dził, że książ­ki Babar the Ele­phant były cele­bra­cją kolo­nia­li­zmu ponie­waż tytu­ło­wy boha­ter opusz­cza dżun­glę, a póź­niej wra­ca, by „ucy­wi­li­zo­wać” inne zwierzęta.

Jed­na z ksią­żek, Baba­r’s Tra­vels , zosta­ła usu­nię­ta z półek bry­tyj­skiej biblio­te­ki w 2012 roku z powo­du rze­ko­mych ste­reo­ty­pów doty­czą­cych Afry­ka­nów. Kry­ty­cy zarzu­ci­li tak­że książ­kom Cie­ka­we­go Geo­r­ge­’a ich fabu­łę opar­tą na histo­ryj­ce  o bia­łym czło­wie­ku przy­pro­wa­dza­ją­cym do domu mał­pę z Afryki.