W dniu 28 lute­go br. o godz.11-tej w koście­le MB Kró­lo­wej Pol­ski w Wil­nie ks. Pro­boszcz Roman Majek OMI odpra­wił mszę św. w inten­cji Żoł­nie­rzy Nie­złom­nych. Uczci­li­śmy pamięć pol­skich boha­te­rów nie­złom­nych, któ­rzy odda­li życie dla hono­ru, wia­ry i miło­ści do Ojczy­zny Polski.

Pol­ski Insty­tut Dzie­dzic­twa i Kul­tu­ry Kaszu­by — Kana­da przy­go­to­wał wysta­wę przy­bli­ża­jąc życio­ry­sy żoł­nie­rzy nie­złom­nych, wyklętych.

Na wysta­wie umiesz­czo­no pamiąt­ko­we zdję­cia z wysta­wy “ Tro­pem wil­czym “ , któ­ra była pre­zen­to­wa­na w 2016 r. pod­czas Har­cer­skiej Akcji Let­niej przy Pomni­ku Sza­rych Sze­re­gów na naszych Kana­dyj­skich Kaszu­bach. Wśród zwie­dza­ją­cych w tam­tym cza­sie był mię­dzy inny­mi Dh Hm Tomir Bałut (obec­nie nie­ży­ją­cy), któ­ry w latach 50 — tych zasły­nął bra­wu­ro­wą uciecz­ką z Pol­ski wraz z bra­tem, szkol­nym samo­lo­tem przez morze Bał­tyc­kie do Szwe­cji a potem emi­gra­cja do Kanady.

Dh Hm Tomir Bałut był uczest­ni­kiem I Zła­zu Star­szo­har­cer­skie­go , któ­ry odbył się 1.IX.1952 r. W Wil­nie. Tutaj począ­tek mia­ło nasze Pol­skie Har­cer­stwo w Kana­dzie. Mamy honor i obo­wią­zek pie­lę­gno­wać pamięć o nie­zwy­kłych boha­te­rach i prze­ka­zy­wać z poko­le­nia na pokolenie.

reklama

Cześć ich Pamięci !
Chwa­ła Bohaterom !

Pre­zes PHIK
Anna Psu­ty