Rząd fede­ral­ny prze­dłu­ży do 5 czerw­ca dwa pro­gra­my wspar­cia biz­ne­sów dotknię­tych skut­ka­mi pan­de­mii, któ­re dotu­ją pła­ce i czyn­sze dla przed­się­biorstw, ponie­waż kraj nadal zma­ga się z eko­no­micz­ny­mi skut­ka­mi pan­de­mii COVID-19 — poin­for­mo­wa­ła mini­ster finan­sów Chri­stia Covid.

„To nie jest czas na wyco­fy­wa­nie wspar­cia dla pra­cow­ni­ków lub wła­ści­cie­li firm” — powie­dział w śro­dę Justin Tru­de­au. „Nad­szedł czas, aby prze­pro­wa­dzić ludzi przez to, co miej­my nadzie­ję, jest ostat­nią fazę tego kryzysu”.

CEWS dofi­nan­so­wu­je do 75% wyna­gro­dze­nia  pra­cow­ni­ków utrzy­my­wa­nych na liście płac swo­ich pra­co­daw­ców, pod­czas gdy CERS zapew­nia bez­po­śred­nie płat­no­ści kwa­li­fi­ku­ją­cym się najem­com pokry­wa­ją­ce do 65% ich czyn­szów. Utrzy­ma­ne zosta­nie rów­nież dodat­ko­we dopła­ty do dopłat do czyn­szu dla firm zmu­szo­nych do zamknię­cia z powo­du blokad.

Pro­gra­my, któ­re pier­wot­nie mia­ły wyga­snąć 13 mar­ca, zosta­ły prze­dłu­żo­ne do 5 czerw­ca. Ocze­ku­je się, że prze­dłu­że­nie pro­gra­mów będzie kosz­to­wać podat­ni­ków dodat­ko­we 16 miliar­dów dola­rów — 13,9 miliar­da dola­rów na dopła­ty do wyna­gro­dzeń i 2,1 miliar­da dola­rów na dopła­ty do czynszu.

Dan Kel­ly, pre­zes Kana­dyj­skiej Fede­ra­cji Nie­za­leż­nych Przed­się­biorstw z zado­wo­le­niem zare­ago­wał na komu­ni­kat rządu.

Według infor­ma­cji rzą­do­wych do 21 lute­go rząd fede­ral­ny wypła­cił ponad 66 miliar­dów dola­rów ponad 5 milio­nom Kana­dyj­czy­ków w ramach dota­cji do wyna­gro­dzeń. Kolej­ne 1,6 miliar­da dola­rów zosta­ło wypła­co­ne 129 000 orga­ni­za­cjom w ramach dopłat do czynszu.