Fetysz nauki

Wszyst­kie sys­te­my tota­li­tar­ne powo­ły­wa­ły się na nauko­we teo­rie będą­ce pod­sta­wą ich ide­olo­gii — “nauko­wy” mark­sizm i deter­mi­nizm histo­rycz­ny, czy teo­rię ras. Dok­try­ne­rzy twier­dzi­li, że odkry­li pra­wa rzą­dzą­ce ludz­ko­ścią, któ­re pozwa­la­ją szyb­ko dopro­wa­dzić spo­łe­czeń­stwa do szczę­śli­wej przy­szło­ści. Wystar­czy tyl­ko pla­no­wo usu­nąć prze­szko­dy… Obec­nie też sły­szy­my, że musi­my pod­dać się naka­zom nauki dzię­ki cze­mu szcze­pie­nia i prze­mo­de­lo­wa­nie świa­ta pozwo­li na uzy­ska­nie “odpor­no­ści stad­nej”, a zmia­na naszych zacho­wań spo­łecz­nych przy­go­tu­je nas na kolej­ne nad­cho­dzą­ce epi­de­mie. Sło­wem koniecz­na jest rewo­lu­cja w imię nauki, i tyl­ko nauka jest nas w sta­nie oca­lić — komen­tu­je Andrzej Kumor