Prezydent Andrzej Duda podpisze w poniedziałek ustawę w sprawie 14. emerytury — dowiedziała się PAP nieoficjalnie w Kancelarii Prezydenta RP. Tzw. 14. świadczenie ma być wypłacane w listopadzie w wysokości minimalnej emerytury, która będzie wówczas wynosiła 1250,88 zł brutto.

Zgod­nie z sza­cun­ka­mi, “czter­nast­ki” otrzy­ma 9,1 mln osób. Nie wszy­scy dosta­ną jed­nak świad­cze­nie w takiej samej kwo­cie, ponie­waż w usta­wie prze­wi­dzia­no próg docho­do­wy w wyso­ko­ści 2900 zł brut­to. Ozna­cza to, że ok. 1,2 mln osób pobie­ra­ją­cych wyż­sze eme­ry­tu­ry będzie mia­ło czter­nast­ki pomniej­sza­ne zgod­nie z zasa­dą zło­tów­ka za zło­tów­kę (czy­li czter­na­sta eme­ry­tu­ra będzie pomniej­sza­na o kwo­tę prze­kro­cze­nia ponad 2900 zł).

Na wypła­tę czter­na­stek rząd prze­zna­czył ok. 11,4 mld zł. Więk­szość eme­ry­tów i ren­ci­stów dodat­ko­we świad­cze­nie otrzy­ma w listo­pa­dzie. W wyjąt­ko­wych sytu­acjach czter­nast­ki będą wypła­ca­ne w grud­niu — w przy­pad­ku świad­czeń i zasił­ków przed­eme­ry­tal­nych — i w stycz­niu 2022 roku — w przy­pad­ku okre­so­wo co kwar­tał wypła­ca­nych świad­czeń z ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go rolników.

Dodat­ko­wo w kwiet­niu senio­rzy otrzy­ma­ją 13. eme­ry­tu­rą. Doda­tek ten przy­słu­gu­je wszyst­kim eme­ry­tom i ren­ci­stom bez wzglę­du na wyso­kość pobie­ra­ne­go świadczenia.