Pal­lo­tyń­ski komen­tarz // ks. Jacek Mikul­ski SAC // 14.03.2021 //

Jezus powie­dział do Nikodema:

«Jak Moj­żesz wywyż­szył węża na pusty­ni, tak trze­ba, by wywyż­szo­no Syna Czło­wie­cze­go, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, miał życie wiecz­ne. Tak bowiem Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne. Albo­wiem Bóg nie posłał swe­go Syna na świat po to, aby świat potę­pił, ale po to, by świat został przez Nie­go zba­wio­ny. Kto wie­rzy w Nie­go, nie pod­le­ga potę­pie­niu; a kto nie wie­rzy, już został potę­pio­ny, bo nie uwie­rzył w imię Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Bożego.

A sąd pole­ga na tym, że świa­tło przy­szło na świat, lecz ludzie bar­dziej umi­ło­wa­li ciem­ność ani­że­li świa­tło: bo złe były ich uczyn­ki. Każ­dy bowiem, kto źle czy­ni, nie­na­wi­dzi świa­tła i nie zbli­ża się do świa­tła, aby jego uczyn­ki nie zosta­ły ujaw­nio­ne. Kto speł­nia wyma­ga­nia praw­dy, zbli­ża się do świa­tła, aby się oka­za­ło, że jego uczyn­ki zosta­ły doko­na­ne w Bogu». J 3, 14–21

————————–
https://pallotti.tv​
https://pallotti.fm​
https://www.facebook.com/pallottitv/
https://www.facebook.com/pallottifm/
https://twitter.com/pallottitv​
https://twitter.com/pallottifm​

https://carloacutis.pl​
http://pallotyni.pl​
https://pallotti.fm​
https://www.wsdsac.pl​
https://dolina-milosierdzia.pl​
https://www.zjednoczenieapostolstwaka…​

***
Zachę­ca­my do sub­skry­bo­wa­nia nasze­go kana­łu na YT i usta­wie­nia przy­po­mnie­nia. Pro­si­my o roz­sy­ła­nie infor­ma­cji o naszych transmisjach.
***