W lutym — pomi­mo tygo­dnia mro­zów — straż gra­nicz­na USA zatrzy­ma­ła 100 441  osób usi­łu­ją­cych nie­le­gal­nie prze­kro­czyć gra­ni­cę połu­dnio­wą, wyni­ka z danych Customs and Bor­der Pro­tec­tion (CBP).

Kolej­ne 26 000 osób unik­nę­ło pochwy­ce­nia — wyni­ka z wewnętrz­nych sza­cun­ków służb.

Licz­ba luto­wa to pra­wie trzy­krot­ność zatrzy­mań z lute­go 2020 r.,  Wie­lu z tych, któ­rzy obec­nie prze­kra­cza­ją gra­ni­cę, to nie­let­ni bez opie­ki (9 457 w lutym), któ­rych nie moż­na zawró­cić, jeśli pocho­dzą z kra­ju inne­go niż Mek­syk.

Nie­let­ni, któ­rzy nie­le­gal­nie prze­kra­cza­ją gra­ni­cę, muszą zostać prze­ka­za­ni do Depar­ta­men­tu Zdro­wia i Opie­ki Spo­łecz­nej (HHS) w cią­gu 72 godzin, ale sama licz­ba nie­let­nich przy­tło­czy­ła sys­tem.  HHS wła­śnie otwo­rzył dru­gą pla­ców­kę dla rosną­cej licz­by nieletnich.

8 mar­ca Depar­ta­ment Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go (DHS) ogło­sił, że poszu­ku­je wolon­ta­riu­szy spo­śród swo­ich agen­cji do pomo­cy w radze­niu sobie z „przy­tła­cza­ją­cym” wzro­stem przy­pad­ków na gra­ni­cy Sta­nów Zjed­no­czo­nych z Meksykiem.

Licz­ba nie­le­gal­nych prze­kro­czeń gra­ni­cy na połu­dnio­wej gra­ni­cy sta­le rośnie od paź­dzier­ni­ka 2020 r. Licz­ba zatrzy­mań w okre­sie od paź­dzier­ni­ka 2020 r. do stycz­nia 2021 r. wynio­sła 296 259, pod­czas gdy w tym samym okre­sie rok wcze­śniej, według danych CBP, doszło do 164 932 zatrzymań.

 za Epoch Times