Bur­mistrz Mis­sis­sau­gi Bon­nie Crom­bie powie­dzia­ła w śro­dę, że jej mia­sta nie stać już na to by inne rejo­ny Peel powstrzy­my­wa­ły je przed otwar­ciem i  ponow­nie popro­si­ła pro­win­cję o prze­nie­sie­nie Mis­sis­sau­gi do czer­wo­nej stre­fy „z resz­tą regio­nu lub bez niej. ”

Bur­mistrz powie­dzia­ła, że ​​popro­si­ła dr Law­ren­ce Loh, regio­nal­ne­go leka­rza ds. zdro­wia, o prze­ka­za­nie jej proś­by pre­mie­ro­wi Onta­rio Dougo­wi For­do­wi i dyrek­to­ro­wi ds. zdro­wia dr. Davi­do­wi Wil­liam­so­wi, któ­ry podej­mie osta­tecz­ną decyzję.

„Mis­sis­sau­ga to osob­ne mia­sto i osob­ne wła­dze. Potrze­bu­je­my ukie­run­ko­wa­ne­go podej­ścia” — powiedziała.

Reklama

„Miesz­kań­cy gło­so­wa­li na mnie bym bro­ni­ła Mis­sis­sau­gi dla­te­go dzi­siaj wzy­wam dr Loh i pre­mie­ra do prze­nie­sie­nia Mis­sis­sau­gi do czer­wo­nej stre­fy. To jest spra­wie­dli­we posu­nię­cie;  spra­wie­dli­we dla miesz­kań­ców Mis­sis­sau­gi i wła­ści­cie­li firm w Mis­sis­sau­dze” — stwier­dzi­ła Crombie

Bur­mistrz przy­zna­ła,  że Mis­sis­sau­ga, Bramp­ton i Cale­don nale­żą do jed­nej jed­nost­ki publicz­nej służ­by zdro­wia, ale jej zda­niem miesz­kań­cy i fir­my “wyko­na­ły świet­ną robo­tę”, zmniej­sza­jąc licz­bę przy­pad­ków i sytu­acja w innych mia­stach regio­nu nie powin­ny powstrzy­my­wać Mississaugi.

Mis­sis­sau­ga ma tygo­dnio­wą zacho­ro­wal­ność na pozio­mie 63 przy­pad­ków na 100 000 osób, w porów­na­niu z 74 w zeszłym tygo­dniu, pod­czas gdy Bramp­to­n’s wyno­si 124,4 przy­pad­ków na 100 000.

„Myślę, że nad­szedł czas, aby otwo­rzyć Mis­sis­sau­gę. Myślę, że wie­le osób się ze mną zga­dza” — powie­dzia­ła Crombie.

Przy­zna­ła, że wie­lu miesz­kań­ców jest sfru­stro­wa­nych, cze­ka­jąc w nie­skoń­czo­ność na koniec pandemii.