Mate­usz Kło­sek to wła­ści­ciel spół­ki Eko-Okna z sie­dzi­bą w Kor­ni­cach koło Raci­bo­rza, któ­ry wcze­śniej sfi­nan­so­wał m.in. budo­wę klasz­to­ru Wspól­no­ty Nie­po­ka­la­nej Mat­ki Wiel­kie­go Zawie­rze­nia w Pie­tro­wi­cach Wiel­kich. Na począt­ku epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa jego pra­cow­ni­cy wypu­ści­li w powie­trze sym­bo­licz­ny róża­niec zło­żo­ny z balo­nów. Oprócz tego biz­nes­men sfi­nan­so­wał też remont Domu Dziec­ka w Kuź­ni Raci­bor­skiej i dał 2,5 mln zł na szpi­tal w Raciborzu.

Zatrud­nia kil­ka tysię­cy osób, teraz ufun­do­wał kam­pa­nie pro­li­fe przed­sta­wia­ją­cą wize­ru­nek dziec­ka w łonie mat­ki w kształ­cie ser­ca oraz kam­pa­nię zaty­tu­ło­wa­ną „Kochaj­cie się mamo i tato”.  W naj­więk­szych mia­stach Pol­ski w naj­istot­niej­szych punk­tach komu­ni­ka­cyj­nych umiesz­czo­ne zosta­ły bil­l­bo­ar­dy z wize­run­kiem dziec­ka w łonie mat­ki oraz z napi­sem „Kochaj­cie się mamo i tato”. Za pierw­sze bil­l­bo­ar­dy odpo­wia­da Fun­da­cja Nasze Dzie­ci – Edu­ka­cja, Zdro­wie, Wia­ra”, za dru­gą Wspól­no­ta Trud­nych Mał­żeństw Sychar.

 

Kam­pa­nia kosz­to­wa­ła 10 mln zło­tych i wzbu­dzi­ła obu­rze­nie pol­skiej lewi­cy. W wie­lu mia­stach pla­ka­ty zosta­ły zdewastowane.