DAR ES SALAAM, Tan­za­nia, za Life­Si­te­News  — Pre­zy­dent Tan­za­nii John Pombe Magu­fu­li, któ­ry od ponad roku kwe­stio­no­wał glo­bal­ną nar­ra­cję o COVID-19, blo­ka­dach i szcze­pion­kach zmarł 17 mar­ca w wie­ku 61 lat w tajem­ni­czych okolicznościach.

17 mar­ca wice­pre­zy­dent kra­ju Samia Sulu­hu Has­san ujaw­ni­ła  śmierć Magu­fu­li pod­czas prze­mó­wie­nia tele­wi­zyj­ne­go. Poin­for­mo­wa­ła, że  Magu­fu­li zmarł na ser­ce w szpi­ta­lu Mze­na w Dar es Sala­am, gdzie się leczył. Has­san poin­for­mo­wa­ła, że Magu­fu­li został przy­ję­ty do szpi­ta­la 6 mar­ca, ale wypi­sa­ny następ­ne­go dnia. Tydzień póź­niej został ponow­nie przy­ję­ty z powo­du cho­ro­by ser­ca, któ­ra według Has­san i władz rzą­do­wych była przy­czy­ną jego śmierci.

Magu­fu­li tra­fił na pierw­sze stro­ny gazet po tym jak prze­ciw­sta­wił się glo­bal­nej nar­ra­cji i reak­cji na COVID-19 po wykry­ciu koro­na­wi­ru­sa w Tan­za­nii. Wyklu­czył zamy­ka­nie kościo­łów i wezwał ludzi, aby modlić się do Boga, zamiast się bać;  uspo­ko­ił kato­li­ków, że wirus nie prze­no­si się za pośred­nic­twem Eucha­ry­stii. „Koro­na­wi­rus nie może prze­trwać w Eucha­ry­stycz­nym Cie­le Chry­stu­sa; szyb­ko zosta­nie spa­lo­ny — stwierdził.

W prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści zachod­nie­go świa­ta, Magu­fu­li odmó­wił zamknię­cia kra­ju, a Tan­za­nia od 29 kwiet­nia 2020 r nie prze­ka­za­ła Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) żad­nych infor­ma­cji o COVID-19. W czerw­cu Magu­fu­li oświad­czył, że kraj wyeli­mi­no­wał wirus.

Pre­zy­dent Tan­za­nii wysłał też do ana­li­zy na Covid prób­ki z  kozy i papu­gi, któ­re dały pozy­tyw­ne rezul­ta­ty. Magu­fu­li odrzu­cił testy jako nie­wia­ry­god­ne, mówiąc, że mają „błę­dy techniczne”.

Od tego cza­su jego sło­wa zosta­ły popar­te przez nie­za­leż­ną gru­pę 22 naukow­ców, któ­rzy ziden­ty­fi­ko­wa­li „10 poważ­nych pro­ble­mów” z sze­ro­ko sto­so­wa­ny­mi testa­mi PCR, zauwa­ża­jąc, że każ­dy z nich sam w sobie wystar­cza, aby testy zosta­ły uzna­ne za „bez­u­ży­tecz­ne” w iden­ty­fi­ka­cji COVID-19.

Magu­fu­li, któ­ry miał dok­to­rat z che­mii, ostrzegł rów­nież Tan­zań­czy­ków przed rolą  „kró­li­ków doświad­czal­nych”  w kam­pa­nii eks­pe­ry­men­tal­nych szcze­pień prze­ciw­ko COVID, mówiąc: „Gdy­by bia­ły czło­wiek był w sta­nie wymy­ślić szcze­pion­ki, to szcze­pion­ki na AIDS zosta­ły­by tu spro­wa­dzo­ne, gruź­li­ca nale­ża­ła­by do prze­szło­ści, szcze­pion­ki na mala­rię i raka zosta­ły­by wynalezione”.

Nowy pre­zy­dent Tan­za­nii  Has­san,  19 mar­ca zło­ży­ła przy­się­gę z ręką na Kora­nie. Będzie słu­żyć przez pozo­sta­łą część pię­cio­let­niej kaden­cji Magu­fu­li, któ­ra roz­po­czę­ła się w listo­pa­dzie 2020 r.

Po tym, jak Magu­fu­li znik­nął z oczu opi­nii publicz­nej na kil­ka dni poja­wi­ły się pogło­ski, że zmarł. Lider opo­zy­cji Tun­du Lis­su twier­dził, że Magu­fu­li jest leczo­ny z powo­du COVID-19 i został prze­wie­zio­ny do Kenii, a następ­nie do Indii na lecze­nie. Jed­nak źró­dła rzą­do­we sta­now­czo temu zaprzeczały.

Przed  śmier­cią pre­zy­den­ta nara­sta­ła mię­dzy­na­ro­do­wa pre­sja na Magu­fu­li, aby zmie­nił swo­ją reak­cję na COVID-19. Na począt­ku lute­go mini­ster zdro­wia po raz kolej­ny odmó­wił przy­ję­cia jakich­kol­wiek szcze­pień prze­ciw­ko COVID, co skło­ni­ło Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdro­wia do zwięk­sze­nia pre­sji.  Dyrek­tor gene­ral­ny WHO Tedros Adha­nom Ghe­brey­esus wydał oświad­cze­nie „wzy­wa­ją­ce Tan­za­nię do  przy­go­to­wa­nia się do szcze­pień”. Opi­su­jąc sytu­ację jako „nie­po­ko­ją­cą”,  żądał „wdro­że­nia środ­ków ochro­ny zdro­wia publicz­ne­go, o któ­rych wie­my, że dzia­ła­ją na rzecz zerwa­nia łań­cu­chów przenoszenia”.

Zale­d­wie dzień po oświad­cze­niu dyrek­to­ra gene­ral­ne­go i po śmier­ci Maali­ma Seifa Sha­ri­fa Hama­da, pierw­sze­go wice­pre­zy­den­ta Zan­zi­ba­ru, Magu­fu­li zasy­gna­li­zo­wał nie­wiel­ką zmia­nę poli­ty­ki. Nadal sta­wia­jąc na „wia­rę” jako odpo­wiedź na wiru­sa, dora­dził tak­że ludziom, jakie maski nosić.

8 lute­go, w lewi­co­wej bry­tyj­skiej gaze­cie The Guar­dian poja­wił się arty­kuł ata­ku­ją­cy reak­cję Magu­fu­li na COVID, nazy­wa­jąc go „zagro­że­niem dla zdro­wia publicz­ne­go” i pyta­jąc „co jest nie tak z Magu­fu­li?”.   Arty­kuł był spon­so­ro­wa­ny przez Fun­da­cję Bil­la i Melin­dy Gate­sów , któ­ra inwe­stu­je i zara­bia miliar­dy dola­rów na glo­bal­nej kam­pa­nii szczepień.

Następ­czy­ni zmar­łe­go pre­zy­den­ta, Has­san któ­ra wcze­śniej pra­co­wa­ła dla Świa­to­we­go Pro­gra­mu Żyw­no­ścio­we­go Naro­dów Zjed­no­czo­nych, zosta­ła cie­pło powi­ta­na przez Dyrek­to­ra Gene­ral­ne­go WHO: „Nie mogę się docze­kać współ­pra­cy z Panią, aby chro­nić ludzi przed # COVID19 , zakoń­czyć pan­de­mię i popra­wić zdro­wie miesz­kań­ców Tanzanii!”

 

za life­si­te­News