List otwar­ty orga­ni­za­cji kato­lic­kich do Pry­ma­sa Pol­ski abp Woj­cie­cha Polaka

Sza­now­ni Państwo,
orga­ni­za­cje kato­lic­kie i patrio­tycz­ne w oba­wie o ogra­ni­cze­nia w moż­li­wo­ści spra­wo­wa­nia kul­tu reli­gij­ne­go w okre­sie Wiel­kie­go Postu oraz Świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go kie­ru­ją list otwar­ty do Pry­ma­sa Pol­ski, w celu zwró­ce­nia uwa­gi na pogar­sza­ją­cą się sytu­ację wier­nych Kościo­ła Kato­lic­kie­go. Z oba­wy o ist­nie­ją­cą real­ną groź­bę dal­szych restryk­cji pan­de­micz­nych ogra­ni­cza­ją­cych moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z sakra­men­tów oraz udzia­łu w litur­gii, pro­si­my o pod­ję­cie sta­now­czych dzia­łań celem zapo­bie­że­nia takiej sytuacji.
Tym samym śro­do­wi­ska spo­łecz­ne, któ­re sta­nę­ły w obro­nie Kościo­ła i wia­ry w momen­cie wzmo­żo­nych ata­ków na świą­ty­nie i kapła­nów ape­lu­ją o umoż­li­wie­nie peł­ne­go uczest­nic­twa w obrzę­dach reli­gij­nych, cze­go wyra­zem jest ten list.

Z powa­ża­niem,
Robert Bąkiewicz

całość listu poniżej