Fede­ra­cja nauczy­cie­li szkół pod­sta­wo­wych w Onta­rio (Ele­men­ta­ry Teacher Fede­ra­tion of Onta­rio, ETFO) oba­wia się, że rząd chciał­by z nauki zdal­nej zro­bić stan­dard. Orga­ni­za­cja pod­kre­śla, że taka zmia­na zagra­ża całe­mu sys­te­mo­wi edukacji.

Sam Ham­mond, prze­wod­ni­czą­cy ETFO, oświad­czył, że nauka wir­tu­al­na zawsze była trak­to­wa­na jako śro­dek tym­cza­so­wy w cza­sie glo­bal­ne­go kry­zy­su. “To jed­nak nie było zamie­rze­niem rzą­du, któ­ry naj­wy­raź­niej w cza­sie pan­de­mii przy­go­to­wał plan nauki zdal­nej, któ­ry pozwo­li na prze­su­nię­cie publicz­nych środ­ków prze­zna­czo­nych na edu­ka­cję do pry­wat­nych przedsiębiorstw”.

Ham­mond pod­kre­ślił, że nauka zdal­na źle wpły­wa na uczniów, pogłę­bia nie­rów­no­ści spo­łecz­ne, obni­ża poziom szkol­nic­twa publicz­ne­go i przy­bli­ża nas do pry­wa­ty­za­cji sek­to­ra edukacji.

Reklama

Zauwa­żył, że naj­pierw rząd pod­kre­ślał, że nauka powin­na oby­wać się nor­mal­nie w szko­łach dla dobra psy­chicz­ne­go uczniów i dla­te­go szko­ły były otwar­te, gdy licz­ba zacho­ro­wań rosła.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce powie­dział, że naucza­nie zdal­ne jest nie­zbęd­ne, by zapew­nić uczniom cią­głość edu­ka­cji w cza­sie pan­de­mii i zapo­bie­gać powsta­wa­niu zale­gło­ści. Rząd chce zacząć roz­mo­wy i kon­sul­ta­cje z “zain­te­re­so­wa­ny­mi stro­na­mi” na temat utrzy­ma­nia naucza­nia zdal­ne­go jako alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu nauki, któ­ry rodzi­ce mogli­by wybie­rać dla swo­ich dzie­ci od września.